Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Obuvník pro plastikářskou výrobu

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba obuvi

Nadřazené povolání:

Výrobce obuvi

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Obuvník pro výrobu obuvi a komponentů

Příbuzná povolání

Svrškařka , Opravář obuvi a kožedělného zboží , Obuvník pro sériovou výrobu , Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi , Obuvník pro zakázkovou výrobu , Vysekávač , Obuvník pro gumárenskou výrobu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102755

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

21. 9. 2021

Charakteristika

Obuvník pro plastikářskou výrobu vykonává odborné práce při výrobě plastové obuvi nebo obuvi s plastovým spodkem máčením, odléváním nebo vstřikováním.

Pracovní činnosti

 • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
 • Práce s technickou a výrobní dokumentací.
 • Stanovení pracovních postupů a technologických podmínek pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem.
 • Příprava, obsluha, seřízení a údržba strojů a výrobního zařízení pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem.
 • Řízení chodu strojů a linek pro výrobu plastové obuvi a komponentů máčením, odléváním a vstřikováním.
 • Pracovní operace na spodkové dílně.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Obsluha strojů a linek pro výrobu plastové obuvi a komponentů máčením, odléváním a vstřikováním. 4
Míchání pasty PVC pro výrobu máčené a odlévané obuvi. 4
Míchání směsí pro výrobu vstřikované obuvi. 4
Nastavení správného chodu strojů a zařízení pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem. 3
Máčení a odlévání plastové obuvi. 3
Úprava okrajů máčené a odlévané obuvi. 3
Tvarování svršků obuvi na lisovací nožce. 3
Tváření spodku obuvi a upevňování přímým tvářením na svršky. 3
Vstřikování celoplastové obuvi. 3
Tváření monolitního spodku obuvi nástřikem na svršek. 3
Výroba plastových spodkových dílců (podešve, mezipodešve, podpatky). 3
Svařování materiálů. 3
Ořezávání přetoků a dokončování plastové obuvi. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce KKOV 3254H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování usní, plastů a pryže KKOV 3241E nejvhodnější
Výrobce obuvi RVP 32-54-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce KKOV 3254E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie KKOV 3258H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie KKOV 3258E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce KKOV 3257H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce KKOV 3257E vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava pasty PVC pro výrobu máčené a odlévané obuvi
Úprava a dokončování plastové obuvi
Příprava směsí: polyuretanu (PUR), termoplastických elastomeru (TPE) a ethylenvinylacetátu (EVA) pro výrobu vstřikované obuvi a komponentů
Spojování materiálů svářením v plastikářské výrobě
Obsluha obuvnických a plastikářských strojů
Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem
Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem
Výroba plastové obuvi máčením, odléváním a vstřikováním
Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví
Volba postupu práce pro sériovou výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem
Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby obuvi
materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek)
technologie výroby komponent a polotovarů pro výrobu
technologie výroby plastových materiálů a výrobků
technologie zpracování kůže
useň, syntetická useň, druhy, vlastnosti, technologie zpracování

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce)
Výkonnost
Samostatnost
Plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž teplem
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž prachem
Zátěž chladem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.