Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Dělník potravinářské výroby,  Cukrovarník,  Škrobař,  Food machine operator

Podřízené specializace

Pracovník skladování a distribuce potravin , Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin , Pracovník výroby potravin , Pivovarník a sladovník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

21

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin kompetentně obsluhuje stroje a zařízení pro výrobu a zpracování zemědělských a potravinářských produktů.

Pracovní činnosti

 • Zpracování, úprava a třídění surovin.
 • Obsluha dávkovacích zařízení a komponentních vah.
 • Obsluha zásobníků a sil.
 • Řízení a obsluha diskontinuálních a kontinuálních technologických výrobních zařízení.
 • Vizuální kontrola jakosti a nezávadnosti hotových výrobků, nebo kontrola s využitím přístrojů s jednoduchou obsluhou.
 • Skladovací, expediční a hygienicko-sanitační práce.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy meziproduktů nebo hotových výrobků.
 • Evidování technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení kontinuálních procesů výrobních stanic v surovárenské a rafinérské cukrovarnické výrobě. 7
Dálkové řízení plynulé výroby škrobu z panelu (např. plavení, praní a strouhání brambor, vypírání a síření škrobu, koncentrace a rafinace škrobového mléka, odvodňování ve vakuových filtrech, sušení škrobu ve vznosu, jeho homogenizace, vysévání a balení, úprava zdrtek), odvodňování, čištění odpadních vod (odpískovávání, zbavování slupek, vápnění, sedimentace kalů a zahušťování odstřeďováním), úprava surové užitkové vody apod.. 6
Vaření všech druhů rafinérských cukrovin na všech typech varostrojů. 6
Řízení plynulé výroby různých druhů dextrinů z panelu (skladování škrobu, dávkování a nakyselování škrobu včetně přípravy chlorovodíku, sušení v rotačních sušárnách, stupňovité pražení škrobu na dextrin, jeho chlazení, postupné vlhčení, homogenizace, vysévání, mletí hrubé frakce a balení). 6
Řízení chodu mechanických kontinuálních difúzí všech typů při procesu těžení difúzní šťávy z řepných řízků. 5
Řízení provozu strojních zařízení ve velkokapacitních obilních silech z velícího pultu (silomistr), dálkové nastavování toku zrna, ovládání aspiračních zařízení, váhových hospodářství, příjmových a odbytových cest a nastavování směru toku obilí podle druhu a jakosti v silech. 5
Řízení procesů v plynulé výrobě vlhkého škrobu (seřizování sestavených rychlooběžných odlučovačů, protiproudových vypíračů apod.). Kontrolování dalších návazných zařízení (např. žlábků, laverů, hydrocyklonů apod.), kontrolování přísunu škrobového mléka do pneumatických proudových sušáren, zabezpečování součinnosti vlhkých a suchých škrobáren a vlhkých škrobáren a sirobáren. 5
Řízení procesů speciálních hydrolýz různých druhů škrobů v kontinuálních zcukřovacích aparaturách (hydrolýzy kyselé nebo hydrolýzy typu kyselina - enzym nebo hydrolýzy typu enzym - enzym ve výrobě maltózových nebo glukózových a jiných sirobů) a provádění zcukřování pomocí enzymů (např. amyloglukosidázy), plísňových nebo bakteriálních alfa- a betaamyláz s kontrolou hodnot kyselosti, tepelných režimů a obsahu sacharidů. 5
Řízení plynulé výroby škrobu z panelu (plavení, praní a strouhání brambor, vypírání a síření škrobu, koncentrace a rafinace škrobového mléka, odvodňování ve vakuových filtrech, sušení škrobu ve vznosu a jeho homogenizace, vysévání a balení). 5
Řízení ovládacích panelů, seřizování dávkovacích a míchacích linek s dávkováním bílkovinných koncentrátů a minerálních přísad nebo s dávkovacími zařízeními na kapalné koncentráty, sulfitové výluhy a jiné medikamenty. 5
Řízení linek na výrobu krystalového nebo kostkového cukru. 5
Řízení epuračních linek z panelu včetně dávkování vápenného mléka pro první a druhou saturaci a řízení chodu předčeřičů, čeřičů, zahušťování, vakuových a tlakových filtrací a chodu čerpadel a kompresorů. 5
Zahušťování cukerné šťávy na tlakových nebo polotlakových několikastupňových odparkách ve výrobě sirobu nebo ve výrobě krystalické glukózy. 4
Řízení a obsluha linek na příjem obilovin a předčišťování, čištění, dosoušení, moření a pytlování osiv. 4
Řízení, seřizování a obsluha třídicích linek na úpravu brambor, ovoce, zeleniny a ostatních plodin. 4
Řízení výroby dextrinových a škrobových lepidel na diskontinuálních varných zařízeních (napouštění základních dávek dextrinu a chemikálií do varných zařízení, sledování varných procesů a přidávání přísad podle smyslového posuzování) a konzervace formalinem. 4
Řízení provozu stanic na filtraci klérů na naplavovacích filtrech včetně odbarvování klérů. 4
Obsluha fermentačních tanků ve výrobě aureovitu a bakteriálních amyláz (předběžné připravování půd pro fermentaci, kontrolování a úpravy teplot, množství vzduchu, kyselosti, dezinfekce a sterilizace výrobků apod.). 4
Obsluha pneumatických proudových a podtlakových sušicích zařízení (sušení ve vznosu na bramborový, pšeničný a kukuřičný škrob na předepsanou sušinu a viskozitu, vysévání hotových produktů na rovinných vysévačích a egalizace jakosti a vlhkosti). Obsluha sušicích zařízení při sušení bramborových vloček, kaše a ostatních výrobků. 4
Řízení chodu a obsluha kontinuálních a recyklujících odstředivek uspořádaných do bloků, programově ovládaných a pracujících samostatně v cyklech, sledování automatiky při plnění odstředivek cukrovinou a vykrývání vodou a parou při vysoušení a vyhrnování cukru podle změn jakosti napouštěné cukroviny. 4
Řízení a obsluha vysokoobrátkových kontinuálních a recyklujících odstředivek, uspořádaných do bloků mechanicky nebo programově ovládaných, při vyhrnování odstředěných brambor, dělení sirobu, krytí vodou a parou a stanovování dob jednotlivých operací a počtů používaných médií. 4
Řízení a obsluha ovládacích panelů ve výrobě krmných směsí, řízení čet provádějících přísun předčištěných surovin do jednotlivých zásobníků, seřizování dávkovacích linek podle receptur a regulace dopravy pneumatických a aspiračních zařízení. 4
Obsluha vícečlenných nebo průběžných prvních saturací (čeření, dávkování saturačních plynů, filtrace, odpařování šťáv a kontrola saturačních procesů alkalimetry nebo automatickými přístroji). 3
Obsluha vícečlenných mlýnských souprav na mletí cukru včetně jejich doseřizování. 3
Obsluha pomocných zařízení na posklizňových linkách (přihrnování obilí k násypce apod.). 3
Obsluha vysokoobrátkových křížových mlýnů na jemné (prachové) mletí kávy, koření a cukru a obsluha granitových melanžérů, tříválcových třecích strojů a mísicího zařízení (nožových míchaček) na zjemňování past, protlaků a práškových arómat. 3
Obsluha konvertorů při hydrolýze škrobů a neutralizace cukerných šťáv. 3
Obsluha hřeblových víceoddílových praček na řepu včetně lapačů kamenů s odlučovačem plovoucích nečistot a řízení přísunu a odsunu cukrovky k dalšímu zpracovávání. 3
Obsluha aparatur na úpravu lehkých šťáv katexy, vyslazování filtrů, příprava regeneračních roztoků apod.. 3
Obsluha čisticích a měřicích zařízení. 3
Seřizování a obsluha míchacích strojů ve výrobě krmných směsí a ve speciálních výrobách, obsluha dávkovacích zařízení a komponentních vah a údržba ve výrobě krmiv. 3
Obsluha automatických linek ve výrobě hotových výrobků a polotovarů z ovoce, zeleniny a lesních plodů. 3
Příjem obilovin, jejich smyslové i laboratorní posuzování podle platných norem a obsluha strojů a zařízení na předčišťování, čištění a dosoušení plodin. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce KKOV 2951H nejvhodnější
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxE vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Příjem surovin pro výrobu potravin a krmiv ( 29-009-H )
 • Výroba potravin a krmiv ( 29-010-H )
 • Skladování a distribuce potravin a krmiv ( 29-011-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha zařízení pro zpracování mléka a výrobu mlékárenských výrobků
Řízení ovládacích panelů pro výrobu konzervovaných výrobků
Řízení ovládacích panelů pro zpracování masa a ryb
Řízení ovládacích panelů pro zpracování mléka a výrobu mléčných výrobků
Řízení ovládacích panelů pro zpracování cukrovky a dalších zemědělských plodin na potravinářské polotovary a výrobky
Obsluha strojů a zařízení pro zpracování cukrovky a dalších zemědělských plodin na potravinářské polotovary a výrobky
Obsluha zařízení pro zpracování konzervovaných potravin
Seřizování, ošetřování a údržba potravinářských strojů a zařízení
Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů výrobního procesu při zpracování sacharidů
Provádění odběru vzorků při zpracování sacharidů a smyslové posuzování jejich jakosti
Volba technologických podmínek, surovin a parametrů při zpracování sacharidů
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Obsluha strojů a zařízení pro výrobu masa a masných výrobků včetně drůbežích masných výrobků a dalších výrobků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby cukru a dalších cukrovarnických produktů
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž chemickými látkami
Celková fyzická zátěž
Zátěž prachem
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.