Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Masér pro sportovní a rekondiční masáž

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

péče o tělo

Nadřazené povolání:

Masér

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

19 000 Kč - 29 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Sportovní masér (jazykové mutace)

Příbuzná povolání

Masér pro klasickou a regenerační masáž ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101571

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Masér pro sportovní masáž provádí neléčebné, sportovní a pohotovostní masáže.

Pracovní činnosti

 • Navázání kontaktu s klientem.
 • Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta.
 • Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní.
 • Aplikace masážních přípravků.
 • Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů.
 • Dodržování zdravotně-hygienických předpisů.
 • Skladování masérských přípravků, pomůcek a přístrojů.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Ruční masáže celého těla jeho jednotlivých částí, zejména svalů, kůže, vaziva, kloubů. 7
Provádění sportovní masáže odstraňující únavu, pohotovostní, o přestávkách mezi výkony, masáž po sportovních úrazech pod dohledem fyzioterapeuta či lékaře. 7
Provádění předehřátí kůže, zlepšení její fyziologické činnosti, odstranění únavy ze svalstva. Provádění lokálních masáží na kloubech, šlachách podle stupně zatížení klienta. 6
Doporučení regeneračních metod a masáží. 5
Doporučení kondičních, rekondičních, rehabilitačních, posilovacích, kompenzačních, uvolňovacích cvičení klientů a učení těmto cvikům. 5
Doporučení saunování, včetně infrasauny a komplexního zdravého životního stylu. 5
Doporučení aplikované masáže a jejich interval. 5
Doporučování cvičení pacientům, učení těmto cvikům po dohodě se sportovním lékařem či fyzioterapeutem. 5
Poskytování rad a doporučení klientům po úrazech, po operacích, preventivní doporučení, komunikace s hendikepovanými klienty, individuelní přístup. 5
Specifické masáže pomocí přístrojů a zařízení. 5
Aplikace vhodných masážních přípravků. 5
Prokazovat základy první pomoci. 4
Provádět bezpečnou likvidaci masážních přípravků. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb KKOV 6953H nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru osobní služby KKOV 6941M nejvhodnější
Masér sportovní a rekondiční RVP 69-41-L/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru rehabilitace KKOV 5342M vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru rehabilitace KKOV 5342N vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby KKOV 69xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxE vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zdravotně-hygienických předpisů
Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů
Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů
Aplikace masážních přípravků při masážích klientů
Navázání kontaktu s klientem
Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta
Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
rehabilitace
tělesné masáže
fyzioterapie
psychoterapie
masáže (nezdravotnické)
zdravověda

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž teplem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 5142)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 441 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 350 Kč do 27 701 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 24 331 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 861 Kč do 29 016 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (CZ-ISCO 51423)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 21 774 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 799 Kč do 26 085 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 452 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 020 Kč do 27 895 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.