Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Logistik

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

logistika, skladování, balení

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Specialista bezpečnosti přepravy , Logistik v dopravě a přepravě , Specialista pro pojištění a reklamace , Logistik výroby , Logistik skladových operací

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100016

Datum zveřejnění

27. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Logistik zajišťuje činnosti v optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu, v optimalizaci dopravy v dopravně přepravním procesu a v optimalizaci skladovacích procesů.

Pracovní činnosti

  • Navrhování optimálního druhu dopravy a dopravních prostředků.
  • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
  • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků.
  • Navrhování unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu a skladovém hospodářství.
  • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti procesu ve skladovém hospodářství.
  • Navrhování organizace a technického zajišťování přísunu optimálního množství surovin, materiálů a polotovarů.
  • Navrhování uspořádání výrobního procesu.
  • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
  • Zpracování podkladů pro cenové kalkulace.
  • Vedení příslušné dokumentace a evidence.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Logistické a finanční služby RVP 37-42-M/01 nejvhodnější
Logistické a finanční služby RVP 37-42-L/51 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.