Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Koželuh

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

činění a úprava usní a kožešin

Nadřazené povolání:

Výrobce usní a kožešin

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Zhotovitel usní

Příbuzná povolání

Úpravář usní , Úpravář kožešin ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2011

Datum zveřejnění

22. 2. 2012

Charakteristika

Koželuh zabezpečuje zpracování všech druhů kůží fyzikálně-chemickými i mechanickými postupy na useň.

Pracovní činnosti

 • Třídění, skladování, výběr a klasifikace kůží.
 • Výroba a opracování holiny.
 • Příprava a úpravy roztoků a tříslovin pro činění.
 • Činění kůží.
 • Opracování usní po činění.
 • Povrchová úprava usní.
 • Příprava druhotných surovin k dalšímu zpracování nebo recyklaci.
 • Speciální pracovní postupy při zpracování exotických surovin.
 • Příprava vzorků pro provozní a laboratorní analýzu.
 • Hodnocení, měření a vážení hotových usní.
 • Kontrola kvality hotových usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Zpracování odpadu.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Automatické řízení technologických procesů mokré dílny. 7
Činění kůží chromem a tříslovinami. 6
Štípání kůží. 6
Štípání usní na štípacích strojích. 6
Barvení a plnění vrchových usní pryskyřičnými látkami, tříslovinami, emulzemi a barvivy. 6
Příprava činících chromitých břeček a tříslovinových extraktů. 5
Třídění a kontrola usní. 5
Kruponování kůží a usní, dělení podle kvality způsobu dalšího zpracování. 5
Štípání usní ve vyčiněném stavu. 5
Štípání kůží v holinovém stavu. 5
Mízdření kůží. 5
Třídění a kontrola kůží jako suroviny. 5
Přečerpávání činících břeček. 4
Rafinace odpadového tuku. 4
Ždímání usní. 4
Bělení usní po činění. 4
Barvení usní poléváním a natíráním. 4
Činění kůží chromem. 4
Ořezávání kůží jako suroviny. 4
Odvápňování, praní, moření a piklování kůží. 4
Omykání kůží. 4
Praní a tlučení kůží v sudu. 4
Loužení kůží v jamách, sudech a hašplích. 4
Ořezávání kůží v holině, příprava pro další zpracování. 4
Námok surových kůží. 4
Vychystávání surových kůží. 4
Manipulace s materiálem na mokré dílně. 3
Nahazování a vyhazování kůží z jam, sudů a hašplí. 3
Obsluha činícího zařízeni. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru koželužský chemik, zpracování kůže KKOV 3251E nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru koželužský chemik, zpracování kůže KKOV 3251H nejvhodnější
Kožedělná výroba RVP 32-41-E/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě KKOV 2852H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik-laborant, práce v chemické laboratoři KKOV 2851H vhodná
Bez požadavku na školní vzdělání KKOV xxxxx vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě
Výroba a opracování holiny (námok, loužení, odchlupování, mízdření, odmykání, štípání, kruponování, moření ad.)
Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení
Obsluha koželužských strojů a zařízení
Činění kožešin a usní včetně přípravy roztoků
Úprava a zpracování kožešin nebo usní po činění (napínání, sušení, barvení, mazání, měkčení, broušení, stříhání, žehlení ad.)
Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě
Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků
Posuzování kvality usní

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby galanterního (koženého) zboží
technologie koželužského zpracování kůže
technologie zpracování kožešin
technologie činění (vydělávání) a zušlechťování kožešin
kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady
technologie výroby obuvi
useň, syntetická useň, druhy, vlastnosti, technologie zpracování

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž hlukem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prachem
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž ionizujícím zářením
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin (CZ-ISCO 81550)
 • Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci (CZ-ISCO 75350)