Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Kožařský technik

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba koženého zboží a galanterie

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Charakteristika

Kožařský technik zhotovuje návrhy a modely kožedělných výrobků, sestavuje a vede technickou dokumentaci, připravuje technologické postupy a sleduje jejich dodržování, zajišťuje suroviny, materiál, polotovary, komponenty, stroje a zařízení, organizuje práci, řídí a plánuje pracovní činnosti a chod výroby, provádí vstupní, mezioperační a konečnou kontrolu kvality surovin, materiálů a hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Vytváření návrhů modelů a vzorů kožedělných výrobků.
 • Modelování výrobků.
 • Plánování výroby.
 • Zajišťování materiálové přípravy výroby.
 • Zajišťování technické přípravy výroby.
 • Vypracovávání příslušné technické dokumentace.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Kontrolování dodržování technologických postupů.
 • Sledování dodržování bezpečnostních předpisů.
 • Řízení a organizování práce na vymezeném technologickém úseku.
 • Operativní řízení výroby.
 • Provádění vstupní kontroly u dodávaných surovin a materiálů.
 • Provádění výstupní kontroly hotových výrobků.
 • Řízení pracovního kolektivu.
 • Organizování a provádění zkoušek kvality vstupních surovin, materiálů a komponentů.
 • Organizování a provádění kvalitativních zkoušek hotových výrobků.
 • Výpočet spotřeby surovin a materiálů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Zpracování usní, plastů a pryže RVP 32-41-M/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Kožařský technik technolog výroby obuvi ( 32-016-M )
 • Kožařský technik kontrolor kvality ( 32-015-M )
 • Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač ( 32-014-M )
 • Kožařský technik vedoucí výrobního provozu ( 32-019-M )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.