Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Kovárenský technik

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů , Kovárenský technik technolog , Mistr kovárny

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101977

Datum zveřejnění

27. 6. 2012

Charakteristika

Kovárenský technik řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku, stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kovárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického úseku kovárenské výroby.
 • Zajišťování odborného rozvoje zaměstnanců, organizace školení.
 • Používání základních měřících metod, kontrola kvality výrobků.
 • Evidence pracovní směnnosti, zpracování podkladových materiálů pro odměňování podřízených zaměstnanců.
 • Tvorba technologických postupů
 • Stanovení výrobních a technických podmínek se zřetelem na požadavky technického rozvoje.
 • Specifikace výchozích hutních materiálů.
 • Navrhování funkční části tvářecích nástrojů.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně.
 • Kontrola dodržování BOZP a požární ochrany.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Hutník operátor RVP 21-43-L/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.