Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Kosmetička, vizážistka

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

péče o tělo

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Vizážistka , Kosmetička

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

177

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Kosmetička a vizážistka provádí odborné ošetřování pleti a pokožky, její regeneraci, zkrášlování a úpravu pleti, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo, včetně fantazijního líčení a tvorby speciálních masek.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika pleti a určení kosmetického postupu ošetření.
 • Odborné posouzení typu, tvaru obličeje a účelu nalíčení.
 • Povrchové čištění pleti, peeling, napařování pleti, odstraňování komedonů a mílií.
 • Úprava a modeling obočí.
 • Depilace a epilace chloupků místní i plošné.
 • Aplikace kosmetických přípravků.
 • Používání odpovídajících kosmetických přístrojů.
 • Aplikace kosmetických masáží v oblasti obličeje, krku a dekoltu – s vyloučením masáže oční bulvy přes oční víčko.
 • Příprava a aplikace pleťových masek a zábalů celého těla.
 • Barvení řas a obočí.
 • Konečná úprava.
 • Odborné denní a večerní líčení.
 • Lepení řas.
 • Poradenské služby pro kosmetické ošetřování pleti.
 • Poradenství barevné typologie.
 • Testování a vyhodnocování nových přípravků.
 • Prodej pěstících, kosmetických přípravků a dekorativní kosmetiky.
 • Líčení pro modeling a fotografii.
 • Tvorba fantazijního líčení a speciálních masek např. pro film, divadlo a televizi.
 • Kosmetická korekce vzhledových vad.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení skupin odborných pracovníků v kosmetické péči o pleť, rozhodování o postupech a podmínkách, realizace kosmetických úkonů, aplikace poznatků odborných zdravotnických orgánů nebo pracovišť kožního lékařství a testování a hodnocení nových vývojových přípravků pro péči o pleť. 7
Ovládání fantazijního líčení, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo. 6
Poradenství v dekorativní kosmetice a barevné typologii - vizážistika. 6
Speciální úkony vyžadující další odborné vzdělání ukončené příslušným dokladem o způsobilosti - manikúra, pedikúra, práce s přístrojovou technikou (lymfodrenáže, solária, lasery, permanentní make up, peercing a další jiná speciální ošetření. 6
Depilace depilačními vosky za tepla i za studena popř. jinými chemickými přípravky včetně odbarvování chloupků. 5
Klasické a speciální manuální i přístrojové masáže obličeje i těla, aplikace obkladů a masek, včetně speciálních masek. 5
Korekce vzhledových vad. 5
Poradenské služby v kosmetickém ošetřování a úpravě pleti, používání vhodných přípravků podle stavu pleti, věku i pracovního prostředí včetně prodeje. 5
Příprava klientů pro kosmetické ošetřování podle hygienických předpisů např. odlíčení, povrchové čištění pleti. 5
Spec. úkony: barvení řas a obočí, korekce obočí, napařování kompresí i přístroji, hluboké čištění (odstraňování komedonů a mílií). 5
Úprava pleti podle příležitosti (denní aj.). 5
Určování způsobů kosmetických zásahů a provádění složitých atypických kosmetických ošetření. 5
Zhodnocení aktuálního stavu pleti a vedení kartotéčního záznamu. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby KKOV 6941L nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kosmetička KKOV 6952H vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování stavu pleti
Hloubkové čištění pleti
Poradenství v dekorativní kosmetice, vizážistika a určování barevné typologie
Ruční masáž pleti a příprava i aplikace pleťových masek a zábalů
Aplikace chemických i přírodních prostředků (depilace vosky, odbarvování chloupků, barvení řas a obočí)
Odstraňování chloupků
Povrchové čištění pleti, napařování pleti.
Líčení denní a večerní zákaznic a fantazijní líčení pro film, TV, uměleckou a reklamní fotografii, divadlo a modeling
Korekce kosmetických vad pomocí laseru
Aplikace piercingu
Tetování
Obsluha solárií a lymfodrenážních zařízení
Poradenství v oblasti kosmetického ošetřování pleti - používání vhodných prostředků a postupů dle typu, stavu pleti, věku i pracovního prostředí

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
kosmetika
líčení
pedikúra, manikúra
vizážistika

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.