Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Kontrolor kvality dopravy

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Revizor v osobní dopravě

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 50 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Dopravní kontrolor

Příbuzná povolání

Kontrolor přepravy cestujících

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102373

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Kontrolor kvality dopravy samostatně dohlíží a kontroluje činnost zaměstnanců v dopravním a přepravním provozu. Vyhodnocuje informace ovlivňující kvalitu dopravy a navrhuje preventivní opatření ke zvýšení kvality dopravního provozu.

Pracovní činnosti

 • Kontrola plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy.
 • Kontrola dopravního provozu.
 • Kontrola dodržování stanovených pracovních postupů.
 • Kontrola provádění činností zaměstnanců zúčastněných v dopravním provozu.
 • Vyhodnocování závad v dopravním provozu s dopadem na pravidelnost dopravy.
 • Navrhování preventivních opatření k zamezení narušení dopravního provozu.
 • Kontrola přepravní činnosti ve vztahu k dodržování jízdních řádů a vystupování zaměstnanců při kontaktu s cestující veřejností.
 • Sledování úrovně kázně, bezpečnosti dopravy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Kontrola zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou a veřejnou linkovou dopravou. 7
Kontrola plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy. 7
Udílení pokynů k zastavení (nezahájení) takové pracovní činnosti, při které by mohlo dojít k narušení bezpečnosti dopravy nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 7
Udílení pokynů nadřízenému zaměstnanci k přerušení nebo ukončení výkonu dopravní služby při zjištění závažných porušení nebo neznalosti předpisů, které by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti dopravy. 7
Kontrola kvality řídicí a kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců. 7
Zajišťování písemných vyjádření o přijatých opatřeních k zjištěným závadám. 7
Ověřování znalosti z ustanovení předpisů, směrnic, vyhlášek, pokynů, rozkazů a základní dopravní dokumentace. 7
Kontrola úrovně a kvality výcviku zaměstnanců. 7
Navrhování změn a doplnění ustanovení předpisů pro výkon dopravní služby. 7
Ověřování stavu základní dopravní dokumentace a její soulad se skutečností. 7
Kontrola způsobu jednání s cestující veřejností. 7
Kontrola dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek. 6
Sledování dodržování ústrojové kázně zaměstnanců. 6
Kontrola dodržování návaznosti jednotlivých spojů (přípojů). 6
Kontrola dodržování platných jízdních řádů. 5
Kontrola čistoty prostor pro cestující veřejnost. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy KKOV 3741M nejvhodnější
Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů doprava a spoje KKOV 37xxM vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích
Vyřizování stížností a reklamací na provedené přepravy v silniční osobní nebo nákladní dopravě
Orientace v právních a dalších předpisech pro řízení provozu osobní nebo nákladní dopravy na dopravním podniku
Vedení příslušné dokumentace v oblasti revize dopravy
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Dodržování BOZP a požární ochrany
Vedení dopravní dokumentace
Orientace v dokumentaci a v základních informacích vnitrozemské lodní dopravy
Kontrola plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy
Kontrola plnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Řízení a metodické usměrňování dodržování všech dopravních a provozně technických předpisů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
struktura a organizace autobusové dopravy a přepravy
předpisy autobusové dopravy a přepravy
podmínky autobusové dopravy a přepravy osob a zavazadel
pravidla kontroly cestujících v dopravním prostředku
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice)
zásady a pravidla sestavování vlakových souprav
výpočty jízdného, tarifů, slev, apod.
předpisy a pravidla pro říční dopravu a říční obchod

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (CZ-ISCO 3343)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 076 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 854 Kč do 55 808 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 056 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 057 Kč do 47 408 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) (CZ-ISCO 33435)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 586 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 846 Kč do 74 776 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 470 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 405 Kč do 50 343 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.