Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Inspektor ochrany přírody a krajiny specialista

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 45 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30458

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Inspektor ochrany přírody a krajiny specialista řídí a zabezpečuje úkoly státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace inspekční činnosti.
 • Tvorba koncepce kontrolní práce v oblasti ochrany přírody a krajiny.
 • Tvorba metodických pokynů a směrnic k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů.
 • Komplexní zajišťování výkonu dozoru a vedení správních řízení v oblasti ochrany přírody a krajiny.
 • Analýzy a zobecňování poznatků z inspekční činnosti.
 • Spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Koordinace a provádění specializovaných kontrol a terénních šetření.
 • Koordinace a zajišťování metodicky správného postupu při správním řízení.
 • Poradenská a konzultační činnost.
 • Koordinace postupu s orgány činnými v trestním řízení.
 • Kontrola činnosti oblastních inspektorátů.
 • Podílení se na řešení složitých havarijních případů.
 • Kontrola dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany přírody a krajiny.
 • Ukládání pokut.
 • Šetření stížností, podnětů a petic občanů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti aspektů jednotlivých složek životního prostředí z celostátního hlediska. 0
Celostátní koordinace a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků ve věcech ochrany životního prostředí. 0
Celostátní usměrňování výkonu státní správy v životním prostředí. 0
Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů. 0
Řešení závažných ekologických havárií. 0
Stanovování obsahových směrů a programů vrchního státního dozoru v životním prostředí včetně sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů a případných změn a doplňků platného právního stavu životního prostředí. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí KKOV 1604T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví KKOV 41xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí KKOV 16xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání celostátních metodických dokumentů, plánů, koncepcí a postupů k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů, v rámci výkonu státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny
Zpracovávání metodik, obsahových směrů a programů vrchního státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny, včetně koncepce sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů
Posuzování a vyřizování stížností, podnětů a petic občanů v oblasti životního prostředí, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Provádění kontrol dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany přírody a krajiny, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Analyzování jednotlivých složek životního prostředí z celostátního hlediska, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny
Vedení dokumentace o zajišťování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny
Provádění metodické, konzultační a poradenské činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám, v rámci zajišťování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny
Koordinování činností při řešení závažných ekologických havárií ohrožujících životní prostředí, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Koordinování a usměrňování zpracování expertních stanovisek a posudků ve věcech ochrany přírody a krajiny, v rámci zabezpečování úkolů státního dozoru
Koordinování a celostátní usměrňování výkonu státní správy a dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny, spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor v oblasti ochrany přírody a krajiny

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) (CZ-ISCO 2133)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 798 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 730 Kč do 45 408 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.