Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 59 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30562

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní zpracovává metodiku a provádí státní odborný dozor v oblasti kontroly zákazu biologických zbraní.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro zákonné právní úpravy v oblasti zákazu biologických a toxinových zbraní.
 • Komplexní zajišťování státního odborného dozoru v oblasti kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní a nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny.
 • Koordinace, metodické usměrňování a plánování kontrolní činnosti.
 • Zpracování rozhodnutí pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny.
 • Poradenská činnost v oblasti biologických a toxinových zbraní včetně provádění školení a výcviku osob.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Tvorba koncepce dozoru v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření, s radioaktivními odpady, s jadernými materiály, v oblasti přepravy jaderných materiálů a radionuklidových zářičů a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření. 0
Zajišťování komplexní metodické a kontrolní (dozorové) činnosti v rozsahu působnosti úřadu v oblasti kontroly zákazu chemických a biologických zbraní. 0
Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státní inspekce (dozoru) nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti, nad přepravou a nakládáním s jadernými materiály, nad opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření, dohled nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní s celorepublikovou působností. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů biologické obory KKOV 15xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory KKOV 14xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů farmaceutické vědy KKOV 52xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodických systémových opatření a návrhů právních předpisů pro výkon státního odborného dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou
Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státního odborného dozoru nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti
Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státního odborného dozoru nad opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření a nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní
Zpracovávání koncepce a metodiky státního odborného dozoru v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření, s radioaktivními odpady a s jadernými materiály
Zpracovávání koncepce a metodiky státního odborného dozoru nad přepravou a nakládáním s jadernými materiály a radionuklidovými zářiči
Zpracovávání koncepce odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, v rámci zajišťování státního odborného dozoru
Kontrolní a inspekční činnost v rámci státního odborného dozoru v oblasti kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní a nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny
Vedení příslušné dokumentace o státním odborném dozoru v oblasti kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní
Zpracovávání podkladů pro zákonné právní úpravy v oblasti zákazu biologických a toxinových zbraní, zpracovávání rozhodnutí pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny
Poskytování poradenské činnosti v oblasti problematiky biologických a toxinových zbraní, v rámci kontroly jejich zákazu a provádění státního odborného dozoru
Koordinování a metodické řízení kontrolní činnosti státního odborného dozoru v oblasti kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2131)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 37 963 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 654 Kč do 93 715 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 37 162 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 899 Kč do 56 860 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Biologové (CZ-ISCO 21311)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 484 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 428 Kč do 61 067 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 339 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 248 Kč do 59 436 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.