Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Hutník vysokopecař

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

tváření kovů v hutní výrobě

Nadřazené povolání:

Hutník železa

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Blast furnace operator,  Dělník hutní výroby ,  Hutník vysoké pece,  Strojník hutní prvovýroby

Příbuzná povolání

Hutník přípravář vsázky aglomerace , Hutník tavič oceli

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

93

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Hutník vysokopecař řídí chod vysoké pece, obsluhuje stroje a mechanizační prostředky a vykonává další odborné činnosti při výrobě surového železa ve vysokých pecích.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojních a mechanizačních prostředků při přípravě surovin a přísad pro ocelářské a feroslitinářské pece.
 • Manipulace se surovinami.
 • Sestavování vysokopecní vsázky.
 • Dozor při spékání aglomerační vsázky.
 • Odlévání surového železa na licím stroji.
 • Odpich strusky i surového železa a řízení toku železa a strusky do pánví.
 • Regulace tepelného režimu vysoké pece.
 • Řízení chodu vysoké pece při výrobě surového železa.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Dálkové řízení z panelu teplotně-tepelného režimu vysoké pece v projektovaném objemu nad 1 200 m3 s používáním modernizačních, automatizačních a intenzifikačních prvků a technologického procesu (např. bezzvonové sazebny, řídicího počítače, uplatňování dvou odpichových otvorů surového železa a kontinuálního toku strusky). 7
Řízení chodu vysoké pece ve výrobě surového železa (I. tavič). 7
Provádění odpichů strusky u vysoké pece, řízení a kontrola toku strusky do žlabů nebo pánví s trvalým používáním zvýšeného tlaku pod sazebnou (I. struskař). 6
Řízení, organizování a kontrola technologického postupu při výrobě hutního aglomerátu s návazností na koordinaci práce (předák aglomerace). 6
Řízení zavážky a teplotně-tepelného režimu vysoké pece s využíváním řídicího počítače (tavič - operátor). 6
Řízení dávkování směsi a technologie procesu spékání aglomerátu pomocí řídicího počítače. 6
Příprava a provádění odpichů surového železa, řízení toku železa do pánví, uzavírání odpichových otvorů a kontrola stavu a údržba foukací armatury a vodního chlazení (II. tavič u vysoké pece). 6
Obsluha skipového a kychtového zařízení při programovém zavážení vysokopecní vsázky na sazebnu vysoké pece s kontrolou hloubky úrovně zavážky na vysoké peci. 5
Sestavování vysokopecní vsázky v předepsaném pořadí a množství na pojízdné váze nebo zavážecím stroji. 5
Homogenizace vstupních substrátů vysokopecní vsázky na otevřené skládce podle technologických předpisů a v předepsaném pořadí pomocí zakladačů a nakladačů (strojník homogenizace). 5
Provádění odpichů strusky u vysoké pece a usměrňování a kontrola toku strusky do žlabů nebo pánví (I. struskař u vysoké pece). 5
Dálkové řízení zásobování technologických uzlů vysoké pece při zavážení. 5
Řízení vícestupňového strojního zařízení čistírny vysokopecního plynu pomocí Venturiho praček a elektrostatických odlučovačů u vysokých pecí se zvýšeným tlakem na sazebně. 5
Řízení spékání rud (palič aglomerátu). 5
Řízení nakládky, expedice a vedení evidence drcené vysokopecní strusky (štěrku) na štěrkovně. 4
Kontinuální míchání substrátů, paliva a vratného aglomerátu v rotačním míchači pro aglomerační vsázku s konečným dovlhčováním podle průběžných zkoušek vlhkosti. 4
Řízení z panelu dopravy materiálu podle jednotlivých druhů soustavou pásových dopravníků s přesýpacími stanicemi při přípravě vysokopecní vsázky. 4
Kontrola průběhu spékacího procesu při aglomeraci rud. 4
Řízení a obsluha linek na výrobu tříděného štěrku z vysokopecní strusky včetně zajišťování chodu jednotlivých úseků linek pomocí dálkového ovládání. 4
Odlévání surového železa na licím stroji (I. odlévač). 4
Řízení mechanické nakládky železničních vozů granulátem a pevným surovým železem (houskami) včetně posunu a vážení. 3
Obsluha spalovacích systémů a celého komplexu rozmrazování rudných substrátů vysokopecní vsázky (dělník rozmrazovny). 3
Obsluha dvouramenných čelních nebo rotačních výklopků při vykládce vysokopecních substrátů v technologickém pořadí a v technologické návaznosti na homogenizační skladování. 3
Obsluha kontinuálních dávkovacích zařízení a regulace průtoků rudných substrátů a přísad ve stanovených váhových poměrech pro aglomerační vsázku (vsázkař na I. stupni míchání). 3
Obsluha vícestupňového strojního zařízení čistírny vysokopecního plynu pomocí Venturiho praček a elektrostatických odlučovačů. 3
Obsluha vícecestných třídičů vysokopecních surovin (I. strojník třídírny). 3
Vylévání tekuté vysokopecní strusky ze struskových pánví do výleven u granulace nebo na odvalu strusky. 3
Zajišťování odsunu surového železa podle jednotlivých odpichů a pecí včetně vážení a tarování pánví a pojízdných mísičů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152H nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba KKOV 2143L nejvhodnější
Hutník RVP 21-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155H vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech při řízení, organizování a kontrole technologického postupu při výrobě produktů vysoké pece
Volba technologických podmínek při dávkování směsí, zavážce a řízení tepelného režimu vysoké pece
Volba technologických podmínek při provádění odpichů u vysoké pece
Seřizování, ošetřování a údržba různých technologických zařízení zajišťujících provoz vysoké pece
Příprava surovin vysokopecní vsázky v předepsaném pořadí a množství
Obsluha zařízení zajišťujících vykládku a nakládku produktů vysoké pece
Obsluha zařízení pro zpracování vysokopecní vsázky
Obsluha licího stroje pro odlévání železa
Posuzování a kontrola průběhu spékacího procesu při aglomeraci rud při hutním zpracování kovů
Řízení chodu vysoké pece ve výrobě a odpichu surového železa
Řízení ovládacích panelů na dopravu komponentů vysoké pece podle jednotlivých druhů, pásovými dopravníky a dalším technologickým zařízením

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie tavby kovů
technologie výroby surového železa
technologie výroby oceli

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž chladem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Tinnitus.
 • Chronické záněty středouší.
 • Poruchy sluchu.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění ledvin.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění oběhové soustavy.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 460 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 787 Kč do 42 011 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů) (CZ-ISCO 81211)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 541 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 074 Kč do 41 961 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.