Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Hutník tažeč kovů

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

tváření kovů v hutní výrobě

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní nazvy

Tažeč

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

96

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Hutník tažeč kovů obsluhuje zařízení pro výrobu drátů, trubek a tyčí technologií tažení za studena i za tepla.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zařízení pro tažení ocelových drátů a drátů z neželezných kovů na jednoduchých nebo vícenásobných drátotazích.
 • Obsluha zařízení pro tažení drátů pomocí tvarových průvlaků nebo válečkových ploštících přístrojů.
 • Obsluha zařízení pro tvarování (ploštění) speciálních drátů s vysokou přesností.
 • Obsluha zařízení pro tažení trubek a trubkových profilů za tepla i za studena na jednotažných i na třítažných poloautomatických stolicích vč. přestavby stolice.
 • Obsluha zařízení pro tažení ocelových profilů.
 • Hrotování trubek, nastřihování a hrotování tyčí, profilů plochých i nepravidelných průřezů za studena nebo za tepla pod bucharem.
 • Seřizování tažných zařízení.
 • Ošetřování, údržba a drobné opravy tažných zařízení a technického vybavení tažírny.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Obsluha zařízení povrchové úpravy taženého drátu. 7
Kontrola chemického složení lázní. 7
Tažení drátů nekruhového průřezu pomocí válečkových plošticích přístrojů na vícetahových spřažených drátotazích. 5
Řízení tažení přesných ocelových trub (včetně speciálních požadavků odběratelů) na třítažných automatických stolicích včetně jejich seřizování (např. trubek pro hydraulické válce, automobilové tlumiče s minimální přesností H 9 - h9 apod.). 5
Tažení drátů na nejsložitějších vícetahových drátotazích (např. GD, Herborn, MRB, Barcro, DRA, MTS, KOCH, CA 8, BAZ 108, TCO/TQC) včetně jejich přestavby a seřizování. 5
Tažení profilových trubek a stožárů zatepla. 5
Tažení drátů z barevných kovů průměrů do 0,112 mm s tolerancí max. 0,003 mm v polykrystalických nebo diamantových průvlacích. 5
Tažení ocelových profilů jakostní třídy 10 - 15 o průřezu od 70 mm2 zastudena s používáním skládaných průvlaků (turbínových lopatek apod.) včetně seřizování tažných stolic. 4
Tažení trub a trubkových profilů zatepla i zastudena o průměru od 4 mm tažnou silou do 0,5 MN na jednotažných stolicích a tyčí jakostní třídy 10 - 16 o průměru od 9 mm včetně seřizování tažných stolic. 4
Tažení trub a trubkových profilů o průměru do 150 mm (trnové tahy) na tažných poloautomatických stolicích včetně jejich přestavby a seřizování (tažeč). 4
Tažení speciálních drátů ( i z neželezných kovů) - pro vojenské účely, strunových, jehlových, stehovacích legovaných, prefadrátů, poměděných a lesklých drátů, paprskových třtin, předploštěných lichoběžníků, lesklých paprskových pozinkovaných do kol, profilových apod. včetně doseřizování. 4
Tvarování (ploštění) válcováním speciálních patentovaných drátů a drátů ocelových s přesností v setinách mm zastudena. 4
Tažení ocelových drátů a drátů z neželezných kovů na tří a vícetahových spřažených drátotazích včetně jejich seřizování. 4
Tažení drátů na složitých drátotazích, např. typu DH 160, HBZ, HBC, MD, UDZWG, UDZWGT. 4
Tažení drátů na jednoduchých jedno a dvoutahových drátotazích (např. OM I, EM I, UDZSA II, KDZWA) bez ohledu na počet obsluhovaných strojů. 3
Práce druhého tažeče při tažení drátů bez ohledu na typ stroje. 3
Nastřihování a hrotování tyčí, profilů a plochých a nepravidelných průřezů zastudena včetně seřizování hrotovacích strojů. 3
Hrotování tyčí o průměru od 22 mm zastudena nožovou hlavou včetně seřizování. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152H nejvhodnější
Hutník RVP 21-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce KKOV 2357H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce KKOV 2357E vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba KKOV 2143L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě
Volba technologických podmínek a parametrů pro výrobu drátů, trubek a tyčí tažením za studena i za tepla
Seřizování, ošetřování a údržba tratí na výrobu drátů, dělících, rovnacích, frézovacích a úpravárenských linek při výrobě tažených kovových materiálů
Obsluha poloautomatických stolic pro tažení trubek a trubkových profilů za tepla i za studena, včetně přestavby stolice
Obsluha tažných stolic pro tažení různých ocelových profilů za studena
Obsluha bucharů pro hrotování trubek, tyčí a profilů plochých i nepravidelných průřezů za studena nebo za tepla
Řízení ovládacích panelů třítažných automatických stolic pro tažení přesných ocelových trub podle speciálních požadavků odběratelů
Obsluha jednoduchých, vícenásobných a spřažených drátotahů pro tažení ocelových drátů a drátů z neželezných kovů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
technologie tažení kovů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 066 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 485 Kč do 38 587 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.