Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Hutník tavič oceli

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

tváření kovů v hutní výrobě

Nadřazené povolání:

Hutník železa

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Hutník ocelář - jeřábník,  Dělník ocelárny,  Hutník konventoru,  Obsluha ocelářské pece,  Pecař ocelářské pece,  Steel metallurgist,  Hutník ocelář

Příbuzná povolání

Hutník přípravář vsázky aglomerace , Hutník vysokopecař ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

94

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Hutník tavič ocelí řídí proces výroby oceli, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu oceli a vykonává další odborné činnosti při výrobě oceli.

Pracovní činnosti

 • Úprava kovového odpadu pro výrobu ocelí.
 • Obsluha drtičů, dopravníků, zásobníků a kolových mlýnů.
 • Sestavování vsázky.
 • Příprava a obsluha vsázecích a odlévacích zařízení.
 • Řízení přísunu tekuté i pevné vsázky, rud, přísad a ostatních surovin.
 • Stahování strusky, provádění odpichu tavby, odlévání do kokil a pánví.
 • Příprava mezipánve a lití oceli do krystalizátoru při kontinuálním odlévání oceli.
 • Regulace rychlosti odlévání ocelí dle jakostních tříd.
 • Řízení složitějších technologických procesů při výrobě oceli z řídicího panelu, výroba speciálních ocelí a slitin.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení a organizace prací na zařízeních mimopecních metalurgií včetně kontroly technického stavu zařízení. 7
Řízení procesu výroby speciálních ocelí v elektrických pecích s aktivní struskou. 7
Řízení procesu výroby ocelí různých jakostních tříd v ocelářských pecích (např. typu MB nebo v konvertorech) a kontrola technického stavu zařízení. 7
Řízení prací při kontinuálním odlévání ocelí nebo konečné pánvové metalurgii včetně kontroly technického stavu zařízení. 7
Příprava a obsluha technologických zařízení pro mimopecní metalurgii při dohotovování tavby (např. zařízení typu Keson, DH, Vakuvit, SL trysek, VRP apod.) (I. tavič). 6
Řízení sázecích zařízení u ocelářských pecí typu SM, MB a tandemových a kyslíkových konvertorů. 6
Řízení odlévacích zařízení a spolupráce při organizaci postupu odlévání ve výrobě ingotových ocelí. 6
Řízení a organizování komplexní kontrolní činnosti v ocelárnách při kontrole technologie výroby všech druhů oceli na různých typech ocelářských pecí při jejím odlévání, uvolňování k dalšímu zpracování, při vedení předepsané evidence a reklamačních a jakostních řízeních (kontrolor-předák). 6
Řízení a obsluha separačních zařízení ocelárenské strusky včetně seřizování chodu vibračních podavačů a řízení dávkování potřebného množství do zásobníku. 6
Řízení přípravy ocelářských pánví a regulace licí rychlosti při odlévání (I. pánvař). 6
Řízení režimu foukání kyslíku do konvertorů ve výrobě ocelí. Kontrola chodu konvertorů pomocí měřicí techniky a aktivní zasahování do výpočtu vsázky a dynamiky technologického procesu pro čas režimu tavby pomocí výpočetní techniky (tavič operátor). 6
Příprava mezipánví a regulace lití ocelí do krystalizátorů při kontinuálním odlévání ocelí. 6
Řízení procesu kontinuálního odlévání ocelí (zavádění zátky do tažné stolice, kmitání krystalizátorů a rychlosti vytahování brámy) (I. operátor). 6
Obsluha velínu tandemové ocelářské pece, kontrola provozního chodu pece a sledování chodu pece pomocí měřící techniky (operátor velínu). 6
Obsluha dělicích zařízení při kontinuálním odlévání ocelí (řízení řezacích souprav), doprava odlitků přes výklopník válečkovým dopravníkem a šikmým výtahem a organizace odsunu nastříhaných bloků (operátor dělicího zařízení). 5
Operativní řízení přísunu a přesunu hutních surovin a polotovarů a odsunu produktů výrobního procesu (např. tekutého kovu a strusky, žhavých ingotů a hutních polotovarů) pomocí kolejových a bezkolejových dopravních prostředků v závislosti na průběhu technologického procesu v hutní výrobě (předák technologické dopravy). 5
Odlévání ocelí do kokil (II. odlévač). 5
Torkretování porušené vyzdívky žárotechnických zařízení plastickou ohnivzdornou hmotou za provozu (torkretář). 5
Kontrola technologie výroby všech druhů ocelí na různých typech ocelářských pecí. Kontrola technologie odlévání podle jakosti a způsobu odlévání. Rozhodování o uvolnění k dalšímu zpracovávání na základě laboratorních výsledků. Zajišťování předepsané evidence pro případná reklamační řízení s účastí na jakostním řízení (kontrolor). 5
Řízení chodu aktivních mísičů surového železa a jeho distribuce pro ocelářské pece podle grafikonu. 5
Součinnost při přípravě a dohotovování tavby na zařízení pro mimopecní metalurgie (2.tavič). 5
Stavění licích souprav a spolupráce při odlévání a stripování ve stacionárních jámách. 5
Řízení, obsluha a běžná údržba výškových jeřábů v hutních ocelárnách, kde je jeřábová dráha umístěna nad dráhou licích jeřábů. 4
Úprava tekuté ocelárenské strusky karbonáty a kontrola její rozpádovosti a kvality z hlediska dalšího používání v technologickém procesu včetně uvolňování k expedici. 4
Řízení a obsluha separačních zařízení ocelárenské strusky včetně seřizování chodu vibračních podavačů a řízení dávkování potřebného množství do zásobníků. 4
Příprava šoupátkových uzávěrů a zátkových tyčí pro ocelářské pánve a mezipánve včetně kontroly a zkoušení správnosti kompletace. 4
Příprava startovacích hlav na startovací tyči při kontinuálním odlévání ocelí. 4
Příprava a stavění licích soustav a ošetřování, přejímání a vyřazování kokil a podložek. 4
Obsluha a údržba odsávacích zařízení elektrických pecí (chladičů, odlučovačů, vodních uzávěrů, usazovacích nádrží a dmychadel) (strojník odsávání). 4
Nalévání tekutého surového železa do mísičů, jeho ošetřování a stahování strusky. 4
Klopení ocelárenské strusky ve žhavém stavu na struskovišti nebo odvalu včetně ručního vytloukání pevných zbytků. 3
Příprava a dávkování přísad a legur ve výrobě ocelí. 3
Sestavování pevné vsázky z různých druhů legovaného odpadu a přísad podle chemického složení pro elektrické ocelářské pece ve výrobě všech jakostních tříd ušlechtilých ocelí a feroslitin. 3
Obsluha strojních zařízení a soustav pásových dopravníků při přísunu rudy, vápna a jiných sypkých materiálů a dávkování ze zásobníků. 3
Třídění ocelí při vstupní a výstupní přejímce (např. spektrálním analyzátorem). 3
Čištění zalitých kokil, nálevek, pánví, žlabů, vík a licích desek od rozlitků ocelí plamenem. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152H nejvhodnější
Hutník RVP 21-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155H vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle ČSN ISO 12480-1
povinné - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba technologických podmínek při výrobě a lití železa a oceli
Posuzování a kontrola průběhu technologických procesů při výrobě oceli, speciálních ocelí a slitin
Příprava pevné vsázky z různých druhů legovaného odpadu pro elektrické ocelářské pece, dávkování přísad a legur
Úprava tekuté ocelárenské strusky karbonáty, včetně kontroly její kvality
Obsluha strojního zařízení a soustav pásových dopravníků při přísunu rudy, vápna a jiných sypkých materiálů
Obsluha a řízení výškových jeřábů v hutních ocelárnách
Obsluha separačních zařízení ocelárenské strusky, vibračních podavačů, aktivních mísičů surového železa a dalšího technologického zařízení ocelárny
Obsluha zařízení elektrických pecí a dělicích zařízení při kontinuálním odlévání oceli
Řízení a obsluha tavicích pecí při výrobě ocelí a feroslitin, regulace rychlosti odlévání ocelí
Řízení režimu foukání kyslíku do konvertorů ve výrobě oceli a chodu konvertorů pomocí měřící techniky
Posuzování jakosti všech druhů ocelí na různých typech ocelářských pecí, kontrola technologie odlévání, včetně vedení předepsané evidence
Orientace v normách a v technických podkladech při výrobě, lití a zpracování železných kovů a oceli, včetně vedení předepsané evidence
Seřizování, ošetřování a údržba, elektrických pecí, chladičů, odlučovačů a dalších zařízení při výrobě oceli

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie tavby kovů
technologie výroby oceli

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chemickými látkami
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chladem
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 460 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 787 Kč do 42 011 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů) (CZ-ISCO 81211)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 541 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 074 Kč do 41 961 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.