Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Hutník tavič neželezných kovů

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

tváření kovů v hutní výrobě

Nadřazené povolání:

Hutník neželezných kovů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Přípravář vsádky,  Tavič,  Tavič-odlévač,  Řidič-odlévač,  Strojník výroby neželezných kovů,  Obsluha strojů a zařízení na výrobu neželezných kovů,  Hutník tavící pece neželezných kovů,  Non-ferrous metallurgist,  Hutník neželezných kovů

Příbuzná povolání

Hutník v recyklaci neželezných kovů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

97

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Hutník tavič neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě a lití neželezných kovů.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování surovin pro výrobu neželezných kovů.
 • Kompletace jednotlivých komponentů vsázky.
 • Obsluha dávkovacích a dopravních zařízení.
 • Obsluha třídiček, mlýnů, okružních pil, strojních nůžek apod. v souvislosti s výrobou a zpracováním neželezných kovů.
 • Dávkování vsázky do pece.
 • Obsluha a řízení tavicích agregátů při pyrometalurgické a elektrometalurgické výrobě neželezných kovů.
 • Příprava taveniny, rafinace taveniny, stahování stěrů (strusky) z taveniny.
 • Odběr a úprava vzorků pro zkoušky chemického složení taveniny.
 • Legování taveniny.
 • Přelévání finálního kovu do ustalovacích a licích agregátů.
 • Lití kovu do krystalizátorů, polokontinuální a kontinuální odlévání.
 • Úpravy povrchu a tvaru odlitků, čištění, řezání, frézování.
 • Úpravy stěrů z taveniny.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.
 • Obsluha zařízení souvisejícího s výrobou neželezných kovů (např. filtrů).

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení rafinace mědi v rafinační peci o obsahu nad 100 t s minimální čistotou mědi 99 % včetně odlévání. 7
Řízení výroby krystalického křemíku v elektrické obloukové peci o obsahu nad 10 t. 7
Řízení procesu rafinace mědi plamennou (žárovou) cestou (oxidace a desoxidace) na rafinační peci. 6
Řízení výrobního procesu odlévání všech druhů neželezných kovů a jejich slitin a to včetně legování. 6
Řízení výroby surového olova na šachtové peci (I. tavič). 6
Řízení procesu tavení a ustalování Al a jeho slitin na elektrických, indukčních a plamencových pecích pro kontinuální a polokontinuální odlévání. 5
Řízení, seřizování a provádění běžné údržby linky na zpracování stěrů z tavících pecí. 5
Řízení odlévání bloků poloplynulým litím do kokil. 5
Řízení výroby drahých kovů a jejich slitin na elektrických indukčních a koksových pecích. 5
Obsluha elektrických indukčních, plynových a olejových pecí ve výrobě slitin neželezných kovů včetně odlévání (II. tavič). 4
Oxidační pražení vanadové strusky v rotačních pražicích pecích včetně obsluhy dávkovacích zařízení. 4
Příprava žlabů, kokil a pánví, provádění odpichu strusky, regulace toku vytavené černé mědi do pánví nebo kokil a práce při odpichu kovu ze šachtové pece. 4
Dávkování vsázky v předepsaném poměru a jejich zavážení při dodržování stanovené výšky zásypu do pecí. 4
Řízení přípravy vsádek pro tavící pece a řízení výtoku kovu z ustalovací pece při polokontinuálním a kontinuálním lití. 4
Tavení olova a jeho slitin v tavicích kotlích a odlévání do kokil. 3
Dávkování vsázky (kovového odpadu, mosazi, mosazných briket a přísad) v předepsaném poměru a stanovování výšky zásypu do šachtových pecí ve výrobě černé mědi z odpadů (kychtař). 3
Míchání taveniny, ruční stahování strusky do van na tavicích pecích při tavení hliníku a její odsun ručním vozíkem. 3
Tavení, rozebírání licího pole a odsun odlitků ve výrobě rafinované mědi. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152H nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba KKOV 2143L nejvhodnější
Hutník RVP 21-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě KKOV 2852H vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba technologických podmínek při kompletaci jednotlivých komponentů vsázky, dávkování vsázky do pece a řízení odlévání všech druhů neželezných kovů
Posuzování a kontrola průběhu technologických procesů při výrobě a lití neželezných kovů
Ruční stahování strusky do van na tavicích pecích při tavení hliníku a její odsun ručním vozíkem
Obsluha elektrických, plynových a olejových pecí ve výrobě slitin neželezných kovů
Obsluha rotačních pražicích pecí při pražení vanadové strusky
Obsluha a řízení přípravy vsádek, řízení procesu tavení a ustalování hliníku a jeho slitin, odlévání bloků do kokil
Normalizace při výrobě a lití kovů
Nakládání s odpady
Seřizování, ošetřování a údržba třídiček, mlýnů, okružních pil, tavicích agregátů a dalšího zařízení při výrobě a lití neželezných kovů
Obsluha a řízení procesu lití neželezných kovů
Manipulace a skladování vstupních materiálů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chemickými látkami
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž chladem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Tinnitus.
 • Chronické záněty středouší.
 • Poruchy sluchu.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění ledvin.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění oběhové soustavy.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 460 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 787 Kč do 42 011 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů) (CZ-ISCO 81211)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 541 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 074 Kč do 41 961 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.