Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Hutní technik operátor

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

výroba kovů a jejich slitin

Nadřazené povolání:

Hutní technik

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Příbuzná povolání

Hutní technik mistr , Hutní technik normovač , Hutní technik technolog , Hutní technik metalurg , Hutní technik projektant , Hutní technik řízení jakosti , Hutní technik dispečer , Hutní technik přípravář výroby

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101180

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

1. 2. 2018

Charakteristika

Hutní technik operátor řídí a obsluhuje vybrané zařízení pro výrobu kovů a jeho následné zpracování.

Pracovní činnosti

 • Řízení strojního zařízení ve výrobě a zpracovávání produktů koksovny.
 • Řízení přísunu tekuté i pevné vsázky, rud, přísad a ostatních surovin.
 • Vedení příslušné dokumentace o provozu, údržbě a opravách technologického zařízení.
 • Kontrola údajů na řídících panelech ve velínech a provádění základních korekcí chodu technologického zařízení.
 • Sledování a koordinace průběhu výroby nebo provozu.
 • Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů technologického zařízení.
 • Tvarové a rozměrové třídění materiálů na strojním zařízení.
 • Řízení ohřevu ingotů, bram a předvalků v ohřívacích pecích.
 • Válcování kovů na válcovacích tratích nebo stolicích.
 • Obsluha tvářecího, děrovacího, rovnacího, kalibrovacího, spirálového a svařovacího stroje.
 • Řízení procesu kontinuálního válcování materiálů.
 • Průběžná kontrola výrobního procesu, určování příčin vad a neshodných výrobků a realizace stanovených opatření pro jejich odstranění.
 • Běžná údržba a drobné opravy používaných strojů a zařízení, příprava kalibrů a dalších pomůcek.
 • Seřizování tažných zařízení.
 • Regulace rychlosti odlévání ocelí dle jakostních tříd.
 • Obsluha ohřívacích pecí lisů, sledování ohřevu materiálu na předepsanou teplotu.
 • Řízení složitějších technologických procesů při výrobě oceli z řídicího panelu, výroba speciálních ocelí a slitin.
 • Sestavování vysokopecní vsázky.
 • Řízení chodu vysoké pece při výrobě surového železa.
 • Řízení tepelného režimu vysoké pece.
 • Řízení při spékání aglomerační vsázky.
 • Příprava a zpracovávání surovin pro výrobu neželezných kovů.
 • Kompletace jednotlivých komponentů vsázky.
 • Dávkování vsázky do pece.
 • Příprava uhelné vsázky pro výrobu koksu.
 • Tavení železných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekundárních metalurgie.
 • Řízení spékání vylisovaných wolframových, molybdenových nebo tantalových tyčí v elektrických pecích s vodíkovou atmosférou.
 • Řízení technologického procesu slinování, dohutňování a povlakování výrobků ze slinutých karbidů za vysokých tlaků, popř. v inertní atmosféře.
 • Obsluha a řízení provozu technologických zařízení v hutních, kovárenských a energetických procesech výroby.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení přípravy ocelářských pánví a regulace licí rychlosti při odlévání. 7
Řízení režimu foukání kyslíku do konvertorů ve výrobě ocelí. Kontrola chodu konvertorů pomocí měřicí techniky a aktivní zasahování do výpočtu vsázky a dynamiky technologického procesu pro čas režimu tavby pomocí výpočetní techniky (tavič operátor). 7
Příprava a obsluha technologických zařízení pro mimopecní metalurgii při dohotovování tavby (např. zařízení typu Keson, DH, Vakuvit, SL trysek, VRP apod.) (I. tavič). 7
Řízení a organizace prací na zařízeních mimopecních metalurgií včetně kontroly technického stavu zařízení. 7
Řízení procesu výroby speciálních ocelí v elektrických pecích s aktivní struskou. 7
Řízení prací při kontinuálním odlévání ocelí nebo konečné pánvové metalurgii včetně kontroly technického stavu zařízení. 7
Řízení chodu vysoké pece ve výrobě surového železa. 7
Dálkové řízení z panelu teplotně-tepelného režimu vysoké pece v projektovaném objemu nad 1 200 m3 s používáním modernizačních, automatizačních a intenzifikačních prvků a technologického procesu (např. bezzvonové sazebny, řídicího počítače, uplatňování dvou odpichových otvorů surového železa a kontinuálního toku strusky). 7
Řízení kontinuálního válcování profilů všech jakostních tříd zatepla (např. čtvercové oceli, ploché oceli, ráfků, T-, U- a I-profilů, pražců, kolejnic, štětovnic, přírub, bandáží, pluhového ostří apod.). 7
Řízení válcování na vícestolicové tandemové trati za studena. 7
Řízení válcovacího procesu zatepla ve výrobě bezešvých trub. 7
ní válcování na vícežilných kontidrátových tratích včetně určování příslušných hodnot při spouštění a zastavování tratí a seřizování válcovacích rychlostí. 7
Řízení válcování pásů všech jakostí zatepla na spojitých a polospojitých pásových tratích. 7
Řízení válcování ingotů na blokovnách. 7
Řízení válcování bezešvých trub zatepla průtlačným způsobem. 7
Řízení sázecího zařízení u ocelářských pecí. 7
Řízení přísunu tekutého surového železa do konvertoru, klopení konvertoru při sázení (OXYVIT). 7
Řízení přísunu pevné vsázky do konvertoru, kontrola obsahu sázecího žlabu a provádění odpichu tavby (OXYVIT). 7
Řízení režimu foukání kyslíku do konvertoru při výrobě oceli, kontrola chodu konvertoru pomocí měřící techniky, aktivní zasahování do dynamiky technologického procesu. 7
Řízení teplotně-tepelného režimu konvertoru s použitím modernizačních prvků a řídícího počítače v technologickém sledu při dmýchání kyslíku. 7
Řízení chodu ocelářských pecí a odlévání z panelu (tavič operátor). 7
Příprava a obsluha zařízení pro mimopecní metalurgii za případného využití výpočetní techniky (např., argonování a odsiřování oceli, keson, DH, vakuvit, SL-tryska, VRP, LF apod.). 7
Řízení chodu odlévání oceli kontinuálním způsobem, odlévání oceli z pánve do mezipánve a z mezipánve do krystalizátoru. 7
Řízení technologického zpracování kontinuálně litých bram, řízení chodu úpravny a výběhového úseku kontinuálně litých bram pomocí výpočetní techniky. 7
Řízení ohřevu ingotů a předvalků v ohřívacích pecích na válcovacích tratích (I. pecař). 7
Válcování tlustých plechů zatepla na válcovací stolici 3,5 m kvarto nebo 4,5 m duo, určování šířky plechů a přídavků, kontrola tolerančního rozmezí tloušťky. 7
Řízení a organizování technologické dopravy všech úseků válcoven zatepla (neřídí mistr technologické dopravy). 7
Řízení procesu výroby ingotové oceli a oceli pro ZPO různých jakostních tříd v ocelářských pecích a konvertorech za případného využití výpočetní techniky a kontrola technického stavu zařízení. 7
Řízení procesu mimopecní metalurgie za případného využití výpočetní techniky a kontrola technického stavu zařízení (např. argonovací a odsiřovací stanice, keson, DH, vakuvit, SL-tryska, VRP, LF apod.). 7
Řízení procesu kontinuálního odlévání oceli včetně kontroly technického stavu zařízení. 7
Řízení válcování profilů všech jakostních tříd zatepla (např. čtvercová ocel, plochá ocel, ráfky, T, U, I profily, pražce, kolejnice, štětovnice, příruby, bandáže, pluhové ostří) - (přední valcíř). 7
Řízení válcování plechů (i plátovaných) zatepla všech jakostních tříd oceli od šířky 1000 mm (přední valcíř). 7
Stanovování postupů rutinních obslužných nebo manipulačních výrobních operací podle daných technologických postupů, bez využívání složitějšího nebo řemeslného zařízení (příprava materiálu). 6
Řízení, organizování a kontrola technologického postupu při výrobě hutního aglomerátu s návazností na koordinaci práce. 6
Řízení zavážky a teplotně-tepelného režimu vysoké pece s využíváním řídicího počítače (tavič - operátor). 6
Řízení dávkování směsi a technologie procesu spékání aglomerátu pomocí řídicího počítače. 6
Řízení výroby metalurgického koksu. 6
Řízení výrobního procesu odlévání všech druhů neželezných kovů a jejich slitin a to včetně legování. 6
Řízení ohřevu ingotů a předvalků v ohřívacích pecích na válcovacích tratích. 6
Řízení redukování a rozšiřování trub za tepla včetně přestavby a seřizování stolice. 6
Řízení válcování pásových ocelí o šířce do 1 000 mm na kvartostolicích zastudena včetně jejich seřizování. 6
Řízení průběhu válcování na předvalkových pořadích. 6
Řízení válcování jemných plechů zastudena na reverzních kvartostolicích 1 200 včetně jejich seřizování podle technologie. 6
Řízení válcování na drátotratích při válcování do tří žil (přední valcíř). 6
Řízení válcování za studena na několika válcovacích stolicích ve výrobě svařovaných trub o průměru od 22 mm (přední valcíř). 6
Řízení zpracovávání výrobků v hutních úpravnách s několika spojitými úpravárenskými linkami, vybavenými velkokapacitními agregáty na dělení, vysokorychlostní rovnání, magnetické ukládání, třídění, kompletaci, konzervaci, svazkování, ochranu balením, značkování apod. s využíváním informací terminálů od řídicího počítače. 6
Dálkové řízení technologického procesu kontinuálních linek na zušlechťování pásů plechu (např. pozinkování a elektrolytické pocínování) o šířce nad 700 mm. 6
Řízení technologického procesu automatické zušlechťovací linky na tepelné zpracovávání hutních výrobků z ušlechtilých ocelí všech jakostí včetně programování všech režimů tepelného zpracovávání a seřizování linky. 6
Řízení a obsluha rozprašovací sušárny, mletí, optimální řadění a doprava materiálů do sušárny a nastavování vstupních parametrů pro příslušný druh materiálu (seřizování vstupní kontroly, úprava tvaru rozprašovacího kužele kombinací tlaku a volby trysky a vyhřátí suspenze). 6
Řízení procesu odparafinování a slinování SK jader ve vakuové slinovací peci, např. PVG 70 mono, v jednom cyklu s možností provozovat pec v režimu vysokého vakua nebo řízeného vakua nebo za používání procesních plynů - argonu, vodíku a dusíku. 6
Součinnost při chodu úpravny a výběhového úseku kontinuálně litých bram. 6
Řízení přípravy, případně úpravy, sestavování a přísunu vstupního materiálu pro jednotlivé výrobní úseky ve válcovnách v rámci technologického toku materiálu dle výrobního programu (tj. podle rozměrů, jakostních tříd, sortimentu, zakázek apod.), včetně vedení příslušné evidence s případnou návazností na výpočetní techniku. 6
Příprava ingotů, předvalků a sochorů pro válcovací tratě podle výrobních programů (tj. podle rozměrů, jakostních tříd a sortimentu) a zajišťování jejich přísunu k ohřívacím pecím a válcovacím tratím. 6
Kontrola příp. obsluha zařízení pro odstřik okují z válcovaného materiálu nebo pracovních válců, kontrola správného chodu válcovací stolice a souvisejících agregátů a technologických zařízení, případně kontrola doválcovací teploty při válcování (II. valcíř). 6
Dělení bloků, sochorů, těžkých profilů, tlusté a široké pásové oceli zatepla ve válcovacím procesu včetně seřízení dělicího zařízení. 6
Řízení stříhání a okrajování tlustých plechů velkých formátů jakostních tříd 11 - 17, včetně seřizování podélných nebo příčných nůžek (I. stříhač). 6
Rovnání tlustých plechů na víceválcových oboustranných rovnacích strojích včetně ustavení vývalků pravítky a seřízení parametrů rovnání (tlak, rychlost, klínovitost, sevření válců). 6
Řízení finálního zpracování hotových výrobků v úpravnách se složitým výrobním programem (dělení, rovnání, třídění, zkoušení, kompletace, konzervace, svazkování, označování apod.) a vedení příslušné evidence, příp. se zaměřením na předávku materiálu do expedice a přejímku materiálu. 6
Řízení pracoviště odsunu a třídění odpadu jakostních tříd 11 - 17 vznikajícím při podélném nebo příčném dělení či okrajování vývalků (tlustých plechů) v úpravnách válcovny 3,5 kvarto. 6
Řízení přípravy vzorků v úpravnách válcoven s širokým výrobním sortimentem a technologicky složitým výrobním programem. 6
Řízení nakládacích čet při třídění, signování, svazkování, ukládání a nakládání válcovaného materiálu do železničních vagonů a vedení příslušné evidence (neřídí mistr výpravny). 6
Zajišťování kontroly pomocí běžných měrných nástrojů a zkušebních pomůcek a vizuální kontrola. 5
Řízení práce celé osádky lisu, kontrola činnosti jednotlivých členů osádky 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba KKOV 2143L nejvhodnější
Hutník operátor RVP 21-43-L/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hutní výroba a druhovýroba KKOV 2143M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství KKOV 2341M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba KKOV 2343L vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě
Orientace v normách jakosti a kvality v hutní výrobě
Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě
Vedení provozní dokumentace hutní výroby
Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích hutní výroby
Řízení technologického úseku hutní výroby
Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v hutní výrobě

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie tavby kovů
technologie výroby surového železa
technologie výroby oceli
technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin
technologie kovářství a kovárenství
technologie válcování kovů
technologie tažení kovů
průmyslová ekologie
zásady BOZP
automatizované systémy řízení výroby
systémy a standardy jakosti a kvality v hutní výrobě

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž chladem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Operátoři velínů v hutní výrobě (CZ-ISCO 31351)