Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Hospodyně v domácnosti

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Nadřazené povolání:

Hospodyně

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Majordomus,  Housekeeper at home

Příbuzná povolání

Hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30994

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Hospodyně v domácnosti provádí běžný domácí i generální úklid a údržbu majetku v soukromých domácnostech svých klientů v potřebné kvalitě. Zajišťuje chod domácnosti a přispívá k dobré rodinné atmosféře. Organizuje jiné práce, pracovníky a dodavatele podle potřeb klienta.

Pracovní činnosti

 • Profesionální úklid domácnosti včetně použití chemických přípravků.
 • Praní, žehlení a péče o prádlo a tkaniny.
 • Základní údržba a obsluha domácích spotřebičů.
 • Údržba interiérové zeleně.
 • Příležitostná péče o děti a domácí zvířata.
 • Příprava stravování včetně stolování.
 • Řešení konfliktních situací v rodině z psychologického hlediska.
 • Zabezpečení zdraví a bezpečnosti práce v rámci chodu domácnosti.
 • Najímání a dohled nad pracovníky a firmami pro různé úpravy a opravy domácnosti dle požadavku klienta.
 • Kontrola a přebírání práce najímaných pracovníků a firem k údržbě domácnosti.
 • Nakupování, kontrola a vydávání dodávek prací, spotřebního zboží a materiálů.
 • Vyřizování reklamací dodávek najímaných pracovníků a firem.
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě hospodyně v domácnosti.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Pravidelný úklid domácnosti klienta, tj. utíraní prachu, umývání oken, dveří a nádobí, vysávání koberců, vytírání podlahy, stlaní postelí, úklid koupelny včetně pravidelného odstraňování vodního kamene, úklid toalet, mytí, leštění a impregnace. 5
Praní, žehlení a péče o prádlo a tkaniny. 5
Úklid a dlouhodobá údržba veškerého zařízení a stavebních součástí domácnosti. 5
Příležitostná péče o děti a domácí zvířata. 4
Najímání a dohled nad pracovníky a firmami. 4
Nakupování a kontrola dodávek. 4
Základní údržba a obsluha domácích spotřebičů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby KKOV 69xxH nejvhodnější
Provozní služby RVP 69-54-E/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby KKOV 69xxE vhodná
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizace práce a systém úklidu v domácnosti
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP
Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů
Provádění úklidu sociálních zařízení
Provádění mopování tvrdých podlahových ploch
Provádění běžné údržby kobercových podlahových ploch a čalounění
Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m
Provádění čištění a impregnace kůže, koženky a kovových částí zařízení
Provádění čištění a údržby kuchyňských a jídelních prostor
Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest, teras a zimních zahrad
Provádění čištění a údržby skleněných ploch včetně leštění za použití pomůcek
Provádění praní a žehlení prádla v domácnosti
Obsluha a údržba domácích spotřebičů
Uplatňování základních zásad stolování
Poskytování příležitostné péče o dítě a domácí zvířata
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Aplikování základů psychologie pro hospodyně
Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě hospodyně
Najímání a dohled nad pracovníky a firmami pro úpravy a opravy v domácnosti dle požadavků klientů
Provádění čištění a údržby elektrozařízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady hlídání malých dětí
technologické postupy úklidových prací
zásady úklidových prací
zásady praní v domácnosti
zásady šití, zašívání v domácnosti
zásady vaření v domácnosti
zásady péče o domácí zvířata (ne-lékařská)
zásady vedení domácnosti, domácí ekonomika
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti
základy psychologie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Hospodyně v domácnostech (CZ-ISCO 51521)