Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže

Odborný směr:

Věda, vzdělávání, sport

Odborný podsměr:

výchova předškolní a mimoškolní

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Hlavní vedoucí letního tábora

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102770

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže řídí pracovníky podílející se na realizaci zotavovací akce pro děti a mládež.

Pracovní činnosti

 • Řízení zaměstnanců a pracovníků, stanovení rozsahu jejich rolí, kompetencí a odpovědností, definice pracovních pozic a jejich náplně.
 • Organizování a plánování zotavovacích akcí pro děti a mládež (Zotavovací akce je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti).
 • Spoluvytváření a dodržování rozpočtu.
 • Monitorování průběhu zotavovacích akcí pro děti a mládež.
 • Zajišťování výchovných činností se specifickými cíli (např. environmentální, ke zdraví, osobně sociální rozvoj apod.).
 • Zapojování účastníků (dětí, mládeže a svých spolupracovníků) do řízení aktivit, do výběru vhodných aktivit (metod), účast na společných činnostech.
 • Aplikování pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod s ohledem na aktuální potřeby.
 • Komunikace se skupinou i s jednotlivci k dosažení jednotlivých cílů.
 • Řízení diskuse a komunikace skupiny.
 • Komunikace vně výchovné skupiny (s vlastním organizačním zázemím, rodiči, úřady).
 • Motivování jednotlivců (i skupin) k dosažení vymezených cílů, poskytování zpětné vazby.
 • Posuzování a ovlivňování bezpečnostních rizik, krizové řízení.
 • Provádění preventivních opatření pro zajištění bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží.
 • Zajišťování a provádění prevence společensky nežádoucích jevů.
 • Péče o zdraví dětí a mládeže.
 • Vedení dokumentace v listinné i elektronické podobě.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru vychovatelství KKOV 7505R nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxN vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxR vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika KKOV 7531M vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru pedagogické asistentství KKOV 7533N vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lyceum KKOV 7842M vhodná
Předškolní a mimoškolní pedagogika RVP 75-31-M/01 vhodná
Pedagogika pro asistenty ve školství RVP 75-31-M/02 vhodná
Pedagogické lyceum RVP 78-42-M/03 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zjišťování potřeb dětí a mládeže
Sestavení obsahu a struktury výchovně vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů
Rozpracování obsahu výchovně vzdělávací aktivity do časového scénáře
Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí
Tvorba a vedení výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy
Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase
Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase
Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží
Sestavení rámcového programu zotavovací akce pro děti a mládež
Řízení realizačního týmu při zotavovací akci pro děti a mládež
Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež
Orientace v právním rámci pořádání zotavovací akce pro děti a mládež

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
zásady vedení pracovního kolektivu
zásady vedení porad
personální management
ekonomický (finanční) management, controlling
projektový management
krizový management
obecná pedagogika
řešení výchovných problémů
protidrogová prevence
multikulturní výchova
výchova proti šikaně
management rizik
time management

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence k vedení lidí
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Celková fyzická zátěž
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.