Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání

Odborný směr:

Věda, vzdělávání, sport

Odborný podsměr:

výchova předškolní a mimoškolní

Kvalifikační úroveň:

Pomaturitní krátkodobé vzdělání (NSP 5)

Detailní informace

Alternativní názvy

Metodik bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání,  Referent bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102817

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

26. 3. 2024

Charakteristika

Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání provádí, koordinuje a řídí činnosti směřující k zajištění fyzické a psychické bezpečnosti osob a ochrany majetku.

Pracovní činnosti

 • Zavádění procesů hodnocení a řízení rizika organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží – předcházení úrazům atd.
 • Monitorování a vyhodnocování události (nehody) bezpečnostní povahy a navrhování příslušných preventivních opatření a pravidelné vyhodnocování jejich účinnosti.
 • Interní sledování bezpečnosti, spoluzodpovědnost za řízení rizika v průběhu aktivit organizace.
 • Navrhování nutných kvalifikačních doškolování pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizika.
 • Návrh krizového scénáře organizace včetně zásad komunikace s médii.
 • Zajišťování informovanosti pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a publikování souhrnné bezpečnostní zprávy za určité období činnosti organizace.
 • Navrhování bezpečnostních pravidel (obecná, týkající se činnosti organizace; speciální pro konkrétní aktivity a technická týkající se postupů a garancí).
 • Schvalování nových programových aktivit po stránce bezpečnosti.
 • Schvalování míst a podmínek konání činností organizace a vyhodnocování rizika podmínek činnosti organizace.
 • Sledování a aplikace legislativy vztahující se k bezpečnosti.
 • Konzultace bezpečnostních otázek ve vztahu k pojištění organizace.
 • Spolupráce se zdravotníkem organizace na zabezpečení akcí.
 • Zajištění spolupráce v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží s dalšími subjekty, např. orgány státní správy.
 • Studium poznatků v oboru a jejich aplikace do praktické činnosti lektora.
 • Poskytování informací a konzultační činnost, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Správa svěřených výukových a technických prostředků.
 • Rozvoj kultury otevřenosti a přiznání chyby mezi pracovníky organizace, podpora otevřeného sdílení zkušeností mezi pracovníky organizace.
 • Školení zaměstnanců, pedagogických pracovníků a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti bezpečnosti.

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů. 12
Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy. 9
Provádění rozborů úrazovosti a nemocnosti, šetření havárií a poruch ve výrobě a provozu s důsledky na zdraví a životy zaměstnanců včetně havárií a poruch zaviněných zaměstnanci. 8
Školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost KKOV 3908R nejvhodnější
Bakalářský studijní program KKOV xxxxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání KKOV xxxxN vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou KKOV xxxxK vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Průkaz inspektora podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí
Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží
Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží
Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží
Analýza systému zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v organizaci včetně návrhu na úpravu současného stavu
Stanovování zásad bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí a mládeže
Stanovování zásad technické bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží
Zpracování návrhu bezpečnostních standardů organizace
Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží
Orientace v právním rámci oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží včetně norem požární ochrany
Orientace v platných technických normách v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží
Obsahové a organizační zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v návaznosti na konkrétní aktivity a cílové skupiny organizace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
didaktika vyučovaného oboru
hodnocení, testování a měření ve vzdělávání
sociální pedagogika
management rizik
typy základních oblastí činnosti, které nabízejí organizace pracující s dětmi a mládeží
základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v jednotlivých základních oblastech činnosti

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k flexibilitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k aktivnímu přístupu

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění