Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Disponent mezinárodního zasílatelství

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

logistika, skladování, balení

Nadřazené povolání:

Zasílatel

Kvalifikační úroveň:

Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (NSP 5)

Detailní informace

Příbuzná povolání

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102946

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Charakteristika

Disponent mezinárodního zasílatelství zajišťuje a řídí mezinárodní dopravu a přepravu v závislosti na komoditě, geopolitické situaci a cíli dopravního zadání.

Pracovní činnosti

 • Zprostředkování a řízení mezinárodní dopravy a přepravy.
 • Vedení přepravní a obchodní dokumentace.
 • Návrh optimální kombinace druhů dopravy dle typu komodity.
 • Zajišťování k nim příslušné přepravní smlouvy.
 • Vyhodnocení efektivnosti zvoleného dopravního řešení a zajištění zpětné vazby zasílateli.
 • Zpracování smluvních dokumentů a všech dokladů a formulářů nezbytných pro dodání zboží.
 • Návrh vhodných druhů dopravy a rezervace kapacit pro uskutečnění přeprav včetně zajišťování speciálních služeb požadovaných zákazníkem.
 • Stanovení nejvhodnějšího balení a značení zboží s ohledem na komoditu a druh dopravy.
 • Návrh způsobu a postupu sledování zboží a dokladů během transakce.
 • Rutinní zvládání odpovídajících informačních a komunikačních technologií při přípravě zakázky, uzavírání smluv a sledování zásilek.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vyjednávání s dopravci o nájmu dopravního prostředku. 8
Provádění akvizice u dopravců, nabízí zákazníkům, prodává služby a komunikace se zákazníkem. 8
Návrh ceny přepravy a dopravních služeb. 8
Spolupráce s ostatními specialisty nezbytnými pro zajištění přepravy (celní deklarant, specialista pro bezpečnost, specialista pro reklamace a pojištění). 8
Příprava, shromažďování a archivace veškeré přepravní dokumentace. 8
Zajišťování podkladů pro fakturaci. 8
Spolupráce se zákazníky při volbě nejvhodnějšího způsobu balení a značení zboží. 8
Využívání a sledování vývoje nových informačních technologií pro přípravu a provádění přepravy zboží. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů doprava a spoje KKOV 37xxN nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů doprava a spoje KKOV 37xxL nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů doprava a spoje KKOV 37xxM vhodná
Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Disponent mezinárodního zasilatelství ( 37-054-M )

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Kurz FIATA (Mezinárodní federace zasilatelských sdružení - Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés)

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů
Zpracovávání komplexních cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů
Stanovování průběhu a vazeb dílčích dopravních a přepravních činností
Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravních procesů
Vedení příslušné dokumentace a evidence dopravně přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení
Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech
Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků
Řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v rozsáhlých dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod.
Stanovení požadavků na balení, značení a přípravu zboží k dopravě
Volba optimálního druhu dopravy, mapa dílčích dopravních procesů
Zajišťování vhodných dopravních prostředků a příslušných přepravních smluv k nim

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
logistika v dopravě
zpětná logistika
technologie přepravních činností
technologie ložných operací
přepravní technologie
platební postupy, celní procedury a celní odbavení
postupy mezinárodního obchodu nezbytné pro uzavírání smluv o dodávkách a pojištění zboží

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Zvládání zátěže

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.