Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Chůva

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

péče o tělo

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky , Chůva pro dětské koutky

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101721

Datum zveřejnění

2. 11. 2011

Charakteristika

Chůva samostatně pečuje o dítě nebo děti.

Pracovní činnosti

  • Hlídání dětí.
  • Zabezpečení péče o hlídané dítě nebo děti.
  • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
  • Poskytování první pomoci.
  • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi.
  • Dodržování etických principů při práci chůvy.
  • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
  • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.