Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Brašnář

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba koženého zboží a galanterie

Nadřazené povolání:

Výrobce kožedělného zboží

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Ozdobník,  Leather goods maker

Příbuzná povolání

Rukavičkář , Sedlář ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2258

Datum zveřejnění

22. 2. 2012

Datum poslední aktualizace

6. 2. 2018

Charakteristika

Brašnář vyrábí různé druhy brašnářských výrobků, sportovních potřeb a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Konstrukce šablon, jejich modelování a úpravy.
 • Rozměřování, řezání, střihání či vysekávání a manipulování dílů z různých používaných materiálů.
 • Opracování, úprava a zdobení částí před sestavením výrobku.
 • Sesazování dílců a součástí, konečná úprava výrobku.
 • Ruční i strojní šití výrobků.
 • Aplikace funkčních a zdobných kovových dílců na výrobek (peněženkové a kabelkové rámky, zámky aktovek a atache kufry, závěsy a držiče vík apod.).
 • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola, označování hotových výrobků.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Třídění, hodnocení a výběr materiálů pro výrobu.
 • Výroba různých druhů brašnářských výrobků, sportovních potřeb a galanterie.
 • Výroba cestovních kufrů z usní, lepenek, syntetických usní a plastů.
 • Opracování dílců štípáním a kosením.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Komplexní zhotovování modelů složitých brašnářských výrobků, kabel, kabelek, míčů, hokejových nebo boxerských rukavic. 6
Manipulování, vysekávání a ruční krájení složitějších usňových dílců při maximální výtěžnosti plochy zpracovávaných materiálů. 5
Vysekávání a manipulování sportovních a pracovních rukavic prstových z usní (lyžařské, šerm, autorukavice, pyrotechnické). 5
Zhotovování kombinovaných a speciálních aktovek a kufrů podle návrhu, výroba bezpečnostních aktovek, kufrů a kabelek pro ceniny. 5
Zhotovování technologicky náročných výrobků formou hnízdové výroby zahrnující složité a technologicky náročné operace. 5
Kompletní sesazování výrobků strojním šitím nebo zakládáním přes hrany. 4
Kompletní šití drobné galantérie z vrchových hladkých usní, např. peněženky. 4
Manipulování, vysekávání a ruční krájení usňových dílců pro méně technologicky náročné výrobky a dílců z ostatních materiálů. 4
Spojování velkých cestovních kufrů - montáž víka se spodkem kufru. 4
Strojní vyřezávání připravených náloží manipulovaných materiálů podle šablony, nebo předkreslení. 4
Kompletní sesazování jednoduchých galanterních výrobků šitím, lepením nebo zakládáním. 3
Nýtování strojní nebo ruční. 3
Provádění složitějších operací na vysokofrekvenčním lise např. provařování dílců vložených do přípravku, spojování a sesazování dílců na části výrobků, zhotovování konečných výrobků. 3
Strojní kování kufrů. 3
Vsazování kabelek do lišt hladkých, rovných i tvarových. 3
Zakládání tvarově složitějších dílců, montáž složitějšího kování, sesazování vnitřních separací, strojní šití tvarově náročnějších dílců. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce KKOV 3252H nejvhodnější
Výrobce kožedělného zboží RVP 32-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek KKOV 3261E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce KKOV 3256H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek KKOV 3261H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce KKOV 3252E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Výroba dílců brašnářských výrobků
Úpravy a zdobení dílců a hotových brašnářských výrobků
Sesazování, spojování a šití dílců a součástí brašnářských výrobků
Aplikace funkčních a zdobných kovových dílců na výrobek (rámky, zámky, držiče aj.)
Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě
Tvorba šablon pro výrobu brašnářských výrobků
Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu brašnářských výrobků
Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů
Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě
Strojové šití usňových výrobků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie výroby galanterního (koženého) zboží
technologie výroby kabelek a dalšího brašnářského zboží
technologie zpracování kůže
technické kreslení v kožedělné a brašnářské výrobě

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Obsluha strojů na výrobu kožené galanterie (CZ-ISCO 81562)
 • Výrobci a opraváři kožené galanterie (kromě sedlářů) (CZ-ISCO 75362)