Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Báňský úpravář uhlí

Odborný směr:

Těžba a úprava nerostných surovin

Odborný podsměr:

úprava nerostných surovin

Nadřazené povolání:

Báňský úpravář

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Příbuzná povolání

Obsluha úpravny kamene , Báňský úpravář uranu , Obsluha třídírny uranu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102786

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

5. 2. 2018

Charakteristika

Báňský úpravář uhlí obsluhuje stroje a zařízení a řídí linky třídění a úpravy vytěženého uhlí.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojů a zařízení.
 • Řízení technologického procesu třídění a úpravy uhlí.
 • Odebírání vzorků upraveného uhlí.
 • Seřizování a údržba úpravárenských strojů a zařízení.
 • Vedení provozních záznamů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Samostatné řízení a kontrola dálkově ovládaných složitých technologických uzlů pro úpravu uhlí s dvou- a vícelinkovým provozem, např. komplexní řízení chodu vícelinkového provozu úpravny uhlí od vstupu až po výstup upravovaného produktu. 6
Samostatné řízení provozu hyperbarické filtrace v úpravnách uhlí. 6
Dálkové řízení spalovací pece a plynové proudové sušárny ZVVZ při sušení uhelného prachu. 5
Řízení rozdružovacích strojů v úpravnách uhlí s dvou- a vícelinkovým provozem, např. těžkokapalinového praní - předpírání, úpravy na sazečkách a úpravy jemnozrnných kalových vod (např. používáním flokulantů a reagencií). 5
Samostatné řízení a kontrola dálkově ovládaných složitých technologických uzlů pro úpravu uhlí s jednolinkovým provozem. 5
Samostatné řízení a kontrola uzavřeného kalového oběhu v závislosti na kvalitě a množství praného uhlí. 5
Obsluha a řízení technologického okruhu úpravny uhlí (např. předtřiďování, drcení, dotřiďování a praní na frakce). 4
Obsluha rozdružovacích strojů v úpravnách uhlí s jednolinkovým provozem, např. těžkokapalinového praní - předpírání, úpravy jemnozrnných kalových vod (např. používáním flokulantů a reagencií) a úpravy na sazečkách. 4
Obsluha skupiny rotačních trubkových sušičů. 4
Ovládání a kontrola poloautomatizovaných nebo plně automatizovaných technologických úseků (s přímým řízením i bez přímého řízení) navazujících provozních souborů, např. flotace (dvě i více linek), řízení skupiny čerpadel, uhelného prádla, třídírny, drtírny apod., a obsluha zahušťovačů s radiálním i centrálním pohonem o průměru nad 30 m. 4
Obsluha bubnových nebo proudových sušicích pecí při kontinuálním sušení flotačního koncentrátu uhlí a uhelného kalu. 3
Obsluha soustavy drtičů kamene a uhlí, např. kuželových, čelisťových, kladivových apod. 3
Obsluha technologické soustavy v úpravně uhlí, např. dopravníků, skluzů, sít, podavačů, třídicích roštů apod. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H nejvhodnější
Strojník RVP 23-65-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxE vhodná
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě KKOV 2852H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Úprava a zušlechťování nerostů - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha technologických zařízení a procesů na úpravu uhlí a dalších nerostných surovin (pecí, soustavy drtičů, rotačních sušičů, lisů)
Posuzování a kontrola kvality surovin, produktů a parametrů procesů úpravy uhlí a nerostných surovin
Seřizování a údržba strojů a zařízení v procesech úpravy uhlí a nerostných surovin

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
úprava a zušlechťování hornin a nerostů
strojnictví, hornické stroje a zařízení
bezpečnost práce

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k flexibilitě
Interpersonální kompetence
Kompetence ke kooperaci
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.