Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Báňský technik pro hlubinnou těžbu

Odborný směr:

Těžba a úprava nerostných surovin

Odborný podsměr:

hlubinná a povrchová těžba

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Charakteristika

Báňský technik pro hlubinnou těžbu koordinuje výrobu a dopravu v dole, operativně řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku a spolupracuje při zpracování dílčích plánů a technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Sledování a vyhodnocování průběhu výroby a dopravy.
 • Vypracování projektů báňských staveb a zařízení včetně přípravných dokumentací.
 • Zjišťování provozu degazačních (odsávání) zařízení v dole.
 • Řízení a organizace prací ve vymezeném technologickém úseku.
 • Sledování plnění výrobních úkolů.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Indikace a detekce důlního ovzduší.
 • Zajišťování podkladů pro odměňování podřízených pracovníků.
 • Zpracování dílčích částí plánu dobývání a přípravy.
 • Zpracování technologických projektů I. a II. stupně pro důlní díla.
 • Kontrola stavu technických zařízení a měřících přístrojů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru těžba a zpracování surovin KKOV 2142M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru těžba a zpracování surovin KKOV 2142L nejvhodnější
Geotechnika RVP 21-42-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie KKOV 2141M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství KKOV 21xxM vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
povinné - Těžba a úprava ropy a zemního plynu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu
Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánů otvírky, příprav a dobývání
Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií
Koordinace činnosti jednotlivých důlních pracovišť a pracovních čet
Zajišťování řízení údržby a oprav strojů a zařízení určených k degazaci
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku (při hloubení důlních jam, ražení důlních děl, dobývání, při vybavování a likvidaci porubů se složitými důlně - geologickými podmínkami)
Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů
Posuzování a navrhování změn pracovních postupů a výrobních technologií s ohledem na bezpečnostní a hygienické předpisy
Provádění kontrol dodržování platných norem, předpisů a směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a požární prevenci na pracovištích v dole a na povrchu hlubinného dolu
Vyhodnocování příčin pracovních úrazů a mimořádných událostí, navrhování opatření k jejich zamezení
Vyhotovování plánů zajištění nebo likvidace nerozsáhlých důlních děl a lomů
Vyhotovování dílčích technologických postupů a pracovních postupů pro jednotlivé hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a činnosti při zpracování kamene
Vedení příslušné dokumentace v oblasti projektování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti
Kontrola provozní a technické dokumentace při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
Provádění indikace a detekce důlního ovzduší na důlních pracovištích
Kontrola stavu výztuže a zařízení těžní jámy
Zpracování ročního plánu výroby
Zpracování měsíčního režimu výroby
Zpracovávání technologických projektů I. a II. stupně pro ražení a dobývání
Zpracovávání dílčích částí plánu dobývání a přípravy včetně příslušných důlně-technických ukazatelů
Zajišťování provozu strojů a zařízení důlní degazace v dole a na povrchu (nastavování parametrů a seřizování).
Zajišťování provozu důlní klimatizace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
požární prevence
bezpečnost práce
indikační a detekční technika
projektová dokumentace hornických staveb a technologie zařízení
důlní degazace a klimatizace
základy ekologie
technologie dobývání, ražení a vrtných prací
důlní měřictví
protiprašná prevence a ochrana v dolech
automatizace v hornictví
bezpečnost v hornictví
geologie
mineralogie
hornická dokumentace
doprava na dolech a lomech
strojnictví, hornické stroje a zařízení
petrografie
horní právo
technologie důlní dopravy, technologie báňské údržby důlních děl, systém větrání dolů, technologie vybavování a likvidace ostatních důlních děl

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.