Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Žádat o práci lze i elektronickou cestou

středa 12. srpna 2020

Žádat o práci je možné na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR, bez ohledu na trvalé bydliště. Pokud lidé chtějí požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti, nemusí vždy osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Žádosti je možné podávat z pohodlí domova a využít elektronickou cestu (prostřednictvím datové schránky nebo emailu se zaručeným elektronickým podpisem), zaslat poštou nebo je odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Vyplněné žádosti včetně příloh je možné podávat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR v místě obvyklého pobytu. Už tedy neplatí podmínka, že žádost musí člověk podat pouze na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR, v jejímž územním obvodu má trvalé bydliště.

Uchazeč o zaměstnání x zájemce o zaměstnání

V případě ztráty zaměstnání může člověk požádat Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání. Pokud splní zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence, stane se uchazečem o zaměstnání. Formulář je dostupný zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani

Zároveň může požádat také o podporu v nezaměstnanosti. Formulář je dostupný zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-podporu-v-nezamestnanosti

Služeb ÚP ČR mohou lidé využít také jako zájemci o zaměstnání. Týká se to například těch, kteří chtějí změnit své pracovní uplatnění a jsou v současné době zaměstnání, nebo například pečují o dítě do 4 let věku, případně studují. Zájemci o zaměstnání zprostředkovává ÚP ČR vhodné zaměstnání, poskytuje mu kariérové poradenství a může mu zabezpečit i rekvalifikaci. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci.

 

Podklady nutné pro zařazení do evidence ÚP ČR

·     Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým klient prokáže svou totožnost a místo trvalého bydliště,

·     potvrzení o ukončení pracovně právního vztahu případně o náhradní době,

·     u absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání.

Podklady nutné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

·     Evidenční list důchodového pojištění,

·     potvrzení o zaměstnání (zápočtový list),

·     doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti,

·     u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku,

·     potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku.

 

Všechny doklady, kromě těch, kterými uchazeč/zájemce prokazuje svou totožnost, je možné doložit dodatečně.

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že uchazeč o zaměstnání během posledních dvou let před zařazením do evidence ÚP ČR získal dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti či náhradní dobou, a zároveň není poživatelem starobního důchodu. Jednoduše řečeno, pokud v uplynulých dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců a během té doby si platil důchodové pojištění, například i v rámci „brigád“.

Do rozhodného období se započítávají i náhradní doby, což je třeba období, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, osobně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo o osobu blízkou - kompletní přehled těchto dob je uveden zde:

https://www.uradprace.cz/web/cz/prava-a-povinnosti-uchazece-a-zajemce

 

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí ÚP ČR během podpůrčí doby

a) do 50 let věku 5 měsíců,

b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,

c) nad 55 let věku 11 měsíců.

 

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

 

Výše podpory v nezaměstnanosti

se odvíjí od výdělku z posledního zaměstnání a činí:

• první dva měsíce podpůrčí doby činí 65 %

• další dva měsíce 50 %

• po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání.

 

V případě OSVČ bere ÚP ČR v potaz poslední vyměřovací základ v rozhodném období přepočtený na jeden kalendářní měsíc. Jestliže uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, je procentní sazba podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Maximální částka podpory v nezaměstnanosti pro rok 2020 činí 19 389 Kč.

 

V době, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR, si může přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání, a to na základě dohody o pracovní činnosti, pracovního nebo služebního poměru a pokud měsíční hrubý výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (pro rok 2020 je to 7 300 Kč). V případě výkonu více činností se měsíční výdělky či odměny sčítají. Jestliže uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti, po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání ÚP ČR pozastaví její výplatu. Po skončení ji opět začne vyplácet.

 

Rekvalifikace

Uchazeči a zájemci o zaměstnání mohou projevit zájem o rekvalifikaci na kterémkoli místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, tedy v místě, kde se zdržují. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit. Na úhradu rekvalifikace nárok automaticky nevzniká!

 

Potřebujete rady obecného charakteru nebo pomoc s vyplněním formuláře? Využijte bezplatnou linku Call centra ÚP ČR - 800 77 99 00. Dotazy lze posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Vice zde:

https://www.uradprace.cz/web/cz/call-centrum-up-cr

 Zdroj: ÚP ČR