Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

SPRÁVA A AKTUALIZACE NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ - PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2022 A ÚKOLY ADMINISTRÁTORA

středa 14. prosince 2022

Administrátor Národní soustavy povolání (NSP) zveřejňuje plán činností, který byl vytvořen na základě dlouhodobé koncepce spojené s aktualizací nejstarších popisů jednotek práce (JP) a zeštíhlováním celé soustavy. V roce 2023 budou aktualizovány odborné směry Bankovnictví, finance a pojišťovnictví, Poštovní a doručovatelské služby a Věda, vzdělávání, sport.

Současná úprava NSP je koncipována tak, aby byly aktualizovány vždy celé odborné směry, u nichž lze vhodně řídit a regulovat tvorbu a revizi popisů povolání, odstranit obsahové překryvy mezi více jednotkami práce, a tak celkově zajistit propojenost a vyváženost odborného směru v aktuálním čase. To vše při nastavení nových či dodržení stávajících vzájemných vazeb povolání zveřejněných v NSP a odpovídajících/souvisejících profesních kvalifikací zveřejněných v NSK. Rozsah prací pro rok 2023 je nastaven tak, aby byly při realizaci zohledněny požadavky zaměstnavatelů, požadavky, které vyvstávají z využití NSP v oblastech poradenství ve službách zaměstnanosti či komerční sféře, požadavky generující NSK (ve formě průběžné klasifikace a správě kompetencí v Centrální databázi kompetencí (dále jen „CDK“)) a v neposlední řadě i z omezeného personálního zajištění.


Níže jsou uvedeny pouze orientační počty JP určených k revizi, dopracování na plnohodnotné popisy, ke zrušení a k tvorbě nových JP. Počty JP budou průběžně aktualizovány po zahájení prací ve spolupráci s experty a konzultanty trhu práce. Důraz bude kladen především na aktualizaci zastaralých popisů povolání, úpravy popisů do souladu s platnou metodikou NSP a příslušnou oborovou legislativou, doplňování chybějících informací do JP a zeštíhlování celé soustavy.


Celkový počet JP, kterého se aktualizace a zrušení týkají je 201 popisů povolání. 


Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný směr „Bankovnictví, finance a pojišťovnictví je velmi dynamicky se rozvíjející a silně zastoupené odvětví trhu práce v ČR. Vzhledem k tomu, že 75 % všech jednotek práce je starších 15-ti let, je potřeba revidovat a aktualizovat celý směr, a tím významně přispět k vyššímu praktickému využití NSP pro tuto oblast.

 

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví je jednoznačně oborově ohraničené odvětví a nemá přesahy do ostatních hlavních směrů. Jednotky práce, které se vyskytují v organizacích zabývajících se bankovnictvím, pojišťovnictvím a ostatními finančními službami jsou popsány ještě ve směru Management a směru Ekonomika, administrativa a personalistika. Tyto směry jsou však průřezové pro více oborů a nikterak se nepřekrývají s analyzovaným směrem.

 

Odborný směr se řídí příslušnou oborovou legislativou, a to zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Některé jednotky práce budou regulovanými povoláními (např. „Likvidátor pojistných událostí“.

 

V současné době je směr popsán celkem 67 jednotkami práce v následující struktuře: úzká zastřešující povolání (bez kompetencí) - 6 JP, široká povolání - 8 JP a specializace - 53 JP.

           

Z výše uvedeného vyplývá, že celý směr je téměř z 80 % tvořen jednotkami práce, které jsou zpracovány ve formě specializací. Již samotný vysoký poměr specializací dokládá, že některá úzká zastřešující povolání nejsou nadbytečně detailně dále rozpracována. Případně obráceně, zda některé specializace ve skutečnosti nejsou širokými povoláními.

 

Z věkové struktury jednotek práce vyplývá závažný fakt, že většina z nich, což je 75 %, byla zpracována v roce 2006, proto v jejich popisu nejsou uvedeny obecné dovednosti a digitální a měkké kompetence. Tento vysoký podíl starých JP můžeme považovat za neaktuální a neodpovídající struktuře ostatních jednotek práce v rámci NSP. Zbývající JP jsou již z hlediska struktury a popisu zpracovány standardně.

 

Zařazení jednotek práce do kvalifikačních úrovní 7, 6 a 4 je rovnoměrné. Pouze jedna JP „Likvidátor škod z pojištění vozidel“ v kvalifikační úrovni 3, což neodpovídá požadavku na odbornou způsobilost (kvalifikační úroveň 4 - střední vzdělání s maturitní zkouškou) pro provozování živnosti vázané „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

 

Napojení jednotek práce na profesní kvalifikace nebude možné, protože pro tento obor v systému NSK neexistují.

 

V plánu je slučovat JP s přílišnou specializací a doplnit JP o chybějící informace, aby soustava uživatelům nabízela jednotnou podobu.  

 

Poštovní a doručovatelské služby

Odborný směr je jasně vymezen názvem a obsahuje činnosti, které v ČR dominantně až monopolně vykonává Česká pošta spolu s několika nadnárodními subjekty (DHL, PPL, DPD Geis) a českými subjekty (Zásilkovna). V době zpracovávání popisů se evidentně s ostatními subjekty nespolupracovalo. Směr tudíž obsahuje pouze povolání vykonávané v České poště a povolání v soukromém sektoru vůbec neobsahuje.

Popsáno je 34 jednotek práce v následující struktuře: úzká zastřešující povolání (bez kompetencí) - 6 JP, široká povolání - 0 JP a specializace - 28 JP, které jsou specifické a nevstupují jako související do jiných odborných směrů. Z jiných směrů jsou pro „Poštovní a doručovatelské služby“ relevantní související jednotky práce z odborného směru „Doprava a logistika“.


25 JP bylo zpracováno již v roce 2008 a 9 JP bylo zpracováno roku 2012. Tento vysoký podíl starých JP můžeme považovat za neaktuální a neodpovídající struktuře ostatních jednotek práce v rámci NSP, zejména pro chybějící digitální kompetence.

 

Dále by bylo vhodné pod tento odborný směr přesunout povolání Kurýr (kvalifikační úroveň 2), které bylo zpracováno a zařazeno do odborného směru Doprava a logistika, neboť dle charakteru vykonávaných činností odpovídá více doručovatelským službám a současně se objevuje u soukromých subjektů provozujících doručovací služby. (Kurýr zajišťuje, vyzvedává a doručuje motorovými nebo nemotorovými dopravními prostředky standartní nebo expresní zásilky, inkasní a bankovní služby, zodpovídá za jejich neporušené, bezpečné a včasné doručení a přijímá hotovostní a bezhotovostní platby od zákazníků za poskytnuté služby.)


V plánu je slučovat JP s přílišnou specializací, doplnit JP o chybějící informace a oslovit soukromý sektor působící v doručovacích službách, aby soustava uživatelům nabízela aktuálnější podobu JP. 

 

Věda, vzdělávání, sport

Tento odborný směr se skládá ze tří samostatných podsměrů, které spolu v omezené míře souvisí. Nicméně je nutné na jednotlivé oblasti pohlížet nezávisle.

 

Věda obsahuje 10 JP v kvalifikační úrovni 7, 1 JP v KÚ 6 a 1 JP v KÚ 5. Z hlediska nemožnosti popsat všechna povolání z jednotlivých druhů vědeckých oborů budou všechna popsaná povolání ve všech kvalifikačních úrovních (Archeolog; Archeolog novověku; Archeolog pravěku; Archeolog starověku; Archeolog středověku; Industriální archeolog; Antropolog; Jazykovědec; Paleontolog; Sociolog specialista; Samostatný sociolog; Asistent archeologa) zrušena a nahrazena novými popisy povolání s obecnými činnostmi v oblasti vědy názvem Vědecký odborný pracovník a Výzkumný odborný pracovník, kvalifikační úroveň bude zvýšena na 8 (doktorský studijní program a v kvalifikační úrovni 7 budou vytvořena nová povolání Odborný vědecký asistent a Odborný výzkumný asistent. Čímž by měl být celý podsměr dostatečně pokryt.

 

Vzdělávání obsahuje 63 JP, z toho je 30 širokých povolání, 3 JP jsou úzká povolání a 30 JP je popsáno jako specializace. 28 jednotek je z KÚ 7, 27 je i v KÚ 6, v kvalifikačních úrovních 5 a 4 je shodně vytvořeno po 4 JP. Většina popisů je z roku 2008, 9 popisů je z roku 2014. Celý podsměr je nutné zrevidovat, jelikož se jedná o povolání vykonávaná v souladu se s oborovou legislativou, tj. zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, proto budou zpracována jako povolání regulovaná a jejich množství a struktura bude v souladu s výše uvedenými zákony.

 

Sport obsahuje 29 JP, z toho je 8 JP širokých povolání, 6 JP jsou úzká povolání a 15 JP je popsáno jako specializace. 4 popisy v nejvyšších kvalifikačních úrovních jsou z roku 2006, ostatní z roku 2012 a 2015. V úrovni 7 jsou 2 JP, v úrovni 6 jsou také 2 JP, v KÚ 4 je 11 JP a shodný počet je i v KÚ 3. I v tomto podsměru je vhodné popisovat povolání obecně a zrušit popisy, které jsou profesními kvalifikacemi.

 

Plán činnosti, tj. počty zpracovávaných aktualizací povolání lze na základě doporučení konzultantů trhu práce průběžně upravovat.