Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Národní soustava povolání rozšiřuje popis povolání o digitální kompetence

úterý 3. listopadu 2020

Pandemie koronaviru způsobila velké změny v požadavcích na odborné kompetence potřebné k výkonu povolání. Do popředí se dostávají „kompetence budoucnosti“, jako je schopnost rychle se přizpůsobit, učit se novým věcem, kritické myšlení a zejména ovládání digitálních technologií. Na požadavky trhu práce zareagovala také „Národní soustava povolání“, veřejně dostupná databáze povolání. Ve spolupráci se zástupci projektu „DigiKatalog“ budou u popisů povolání postupně definovány i digitální kompetence.


„Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.“ Charles Darwin


Digitální gramotnost

Digitální gramotností rozumíme soubor digitálních kompetencí. Pojetí digitální gramotnosti je neoddělitelně provázáno s digitálními kompetencemi jako souborem vědomostí, dovedností a postojů, včetně příslušných způsobilostí, strategií a hodnot. 


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou nezbytné k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci. Jejich základní charakteristikou je aplikace – využití digitálních technologií při nejrůznějších činnostech a při řešení nejrůznějších problémů. Z toho plyne i jejich proměnlivost v čase v závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře využívání digitálních technologií ve společnosti a v životě člověka.

 

Projekt „DigiKatalog“

Systémový projekt vycházející z evropského rámce rozvoje digitálních kompetencí se zabývá vytvořením účinných nástrojů, metodik a doporučení pro rozvoj digitálních kompetencí zaměstnanců i zaměstnavatelů.

 

EVALDO

EVALDO je veřejně dostupný online nástroj, pomocí něhož si mohou zaměstnanci, zaměstnavatelé i běžní občané zhodnotit úroveň svých digitálních kompetencí. V aplikaci EVALDO řeší uživatel úkoly, se kterými se běžně setkáváme v každodenním životě. Vyzkoušejte si online nástroj EVALDO:

https://www.evaldo.cz/vitejte-v-evaldovi


EVALDO - online nástroj na ověření úrovně digitálních kompetencí


Po vyhodnocení testu Vašich digitálních dovedností, na který si vyhraďte cca 25 minut, Vám EVALDO sdělí úroveň Vašich digitálních kompetencí, v porovnání s ostatními uživateli. V závislosti na dosaženém výsledku pak EVALDO doporučí individuální postup pro další rozvoj znalostí a praktických dovedností v oblasti užívání digitálních technologií. Díky propojení s online vzdělávacím systémem, jehož jádrem je databáze digitálních učebních materiálů pro rozvoj přenositelných digitálních kompetencí, nasměruje EVALDO uživatele na odpovídající vzdělávací materiály, například edukační videa nebo mikrokurzy, které jej uvedou do jednotlivých kompetencí.


“Digitální kompetence patří nyní k těm nejdůležitějším dovednostem a znalostem, které potřebujeme k úspěšnému životu. To platí pro všechny věkové skupiny, od žáků a studentů přes zaměstnance všech profesí až po seniory. Díky evropskému rámci digitálních kompetencí DigComp se nám je daří mapovat a věříme, že přispějeme k jejich rozvoji,” říká Jan Wagner, gestor a digitální kurátor projektu DigiKatalog.


V Národní soustavě povolání (dále jen „NSP“) budou v roce 2021 u popisů povolání postupně definovány i digitální kompetence. Pro stanovení úrovně jednotlivých obecných digitálních kompetencí byla v rámci realizace projektu DigiKatalog definována čtyř úrovňová škála obecných digitálních kompetencí, která má následující strukturu a vazbu na kvalifikační úroveň NSP a Evropský rámec kvalifikací (dále jen „EQF“).


Tabulka pro stanovení vazby mezi obecnými digitálními kompetencemi a povoláními z NSP

Vysvětlivky k tabulce:

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii.

KÚ NSP – kvalifikační úroveň Národní soustavy povolání je základní třídicí kategorie jednotek práce v NSP odrážející náročnost požadavků kladených na vykonavatele jednotek práce


Digitální kompetence se týkají těchto pěti hlavních oblastí, přičemž každá se dále člení na dílčí kompetence.

1.           Kompetence k informační a datové gramotnosti

Formulovat informační potřeby, lokalizovat a získávat digitální data, informace a obsah, posuzovat relevanci zdroje a jeho obsahu, ukládat, spravovat a organizovat data, informace a obsah v digitálním prostředí.

2.           Kompetence k digitální komunikaci a spolupráci

Komunikovat a spolupracovat prostřednictvím digitálních technologií a ohledem na kulturní a generační rozmanitost. Zapojovat se do společnosti prostřednictvím veřejných a soukromých digitálních služeb a v rámci participativního občanství.

3.           Kompetence ke tvorbě digitálního obsahu

Vytvářet a upravovat digitální obsah. Integrovat informace a do stávajícího digitálního obsahu přepracovat a zlepšovat předchozí informace a obsah, generovat nové poznatky, ctít autorské právo a licence, programovat.

4.           Kompetence k digitální bezpečnosti

Chránit zařízení, obsah osobních údajů a soukromí v digitálním prostředí. Chránit fyzické a psychické zdraví a být si vědom významu digitálních technologií pro zabezpečení sociální pohody a sociálního začleňování. Být si vědom vlivu digitálních technologií a jejich využívání na životní prostředí.

5.           Kompetence k řešení problémů v digitálním prostředí

Identifikovat problémy, vyhodnotit potřebu jejich řešení a orientovat se v technologických možnostech jejich řešení. Řešit koncepční problémy a problémové situace v digitálním prostředí. Používat digitální nástroje pro získávání znalostí a pro inovace procesů a produktů.


Zdroj: https://portaldigi.cz/

 


  

Úroveň v NSP

1

základní

 

2

mírně pokročilý

3

pokročilý

4