Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Minimální a zaručená mzda pro rok 2020

úterý 4. února 2020

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda, a to z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste ze 79,80 Kč na 87,30 Kč. Jedná se o historicky nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991. Společně s úrovní minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 150 tisíc lidí, dojde také k růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy, a to o 1250 až 2500 Kč měsíčně z nynějších 13 350 až 26 700 Kč na 14 600 až 29 200 Kč. Zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, přísluší mzda nejméně ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy. Sazby těchto výdělkových minim představují nejnižší výdělek odstupňovaný podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.

Minimální mzda

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda, a to z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu, a to bez ohledu na složitost, odpovědnost a namáhavost práce. Minimální mzda byla zavedena zejména jako nástroj sociální ochrany a jejím smyslem je chránit zaměstnance před nepřiměřeně nízkou odměnou za práci a motivovat nezaměstnané k práci. Nedosáhne-li mzda zaměstnance výše minimální mzdy, zaměstnavatel mu rozdíl doplatí.


Výše minimální mzdy je stanovena nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (dále jen „NV 567/2006 Sb.“). Nařízením vlády č. 347/2019 Sb., kterým se mění  NV 567/2006 Sb., došlo s účinností od 1. 1. 2020 ke zvýšení minimální mzdy pro rok 2020. Zvýšením minimální mzdy vzrostla i zaručená mzda.


Zaručená mzda

Na rozdíl od minimální mzdy lze nejnižší úrovně zaručené mzdy definovat, jako nejnižší cenu práce stanovenou ve vztahu ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda nařízením

(NV č. 567/2006 Sb.). Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší, než je částka minimální mzdy. Nedosáhne-li mzda nebo plat příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy náleží zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi dosaženou mzdou nebo platem a sazbou příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy.


Zaměstnanci odměňovaní mzdou pro rok 2020

Pro zaměstnance odměňované mzdou jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v jednotlivých skupinách stanoveny v příloze k nařízení vlády (NV č. 567/2006 Sb.).

Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi skupin a činí:

Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro rok 2020

Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují. V případě zaměstnanců s dvousměnným či třísměnným provozem, kteří mají týdenní pracovní dobu stanovenou pod úroveň 40 hodin tedy například 37,5 hodin, je tedy nejnižší úroveň zaručené mzdy na hodinu zvýšena úměrně tomuto zkrácení oproti 40 hodinám, za účelem shodné měsíční výše zaručené mzdy v této skupině.

 

Zaměstnanci odměňovaní platem

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zahrnují skupiny prací práce zařazené do jednotlivých platových tříd nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě takto:

Zaměstnanci odměňovaní platemZdroje:

Tiskové oddělení MPSV, Praha, 30. prosince 2019

Meritum, Mzdy 2019, kolektiv autorů