Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Asistent soudce

Odborný směr:

Právo

Odborný podsměr:

soudnictví, státní zastupitelství

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Podřízené specializace

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu , Asistent soudce Ústavního soudu , Asistent soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30134

Datum zveřejnění

14. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Asistent soudce vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a některé procesní úkony spojené s projednáváním a rozhodováním věcí.

Pracovní činnosti

  • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
  • Zpracování návrhů písemných právních úkonů.
  • Odborné rešerše spisové dokumentace.
  • Provádění jednotlivých procesních úkonů v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem nebo z pověření soudce.
  • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
  • Zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění.
  • Rozhodovací činnost v rozsahu stanoveném zákonem o vyšších soudních úřednících.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.