Typ JP ID
Specializace 30523

Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod

Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod stanovuje technologické postupy v oblasti úpravy vody a technologické postupy čištění odpadních vod v organizaci.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Nadřízené povolání: Vodárenský specialista
Příbuzné specializace: Vodárenský specialista úpravy vody, Vodárenský specialista čištění odpadních vod
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Navrhování koncepcí rozvoje dodávky pitné vody a odkanalizovaní a čištění odpadních vod.
 • Stanovování technologických postupů a technicko-provozní opatření pro uplatnění nových technologií se zaměřením na uplatnění nových poznatků do technologické praxe za účelem zvyšování kvality vyráběné vody.
 • Kontrola kvality vody ve všech fázích úpravny dle současně platných předpisů a norem.
 • Příprava ročního plánu odběru vzorků na úpravnách vody a kontrola jeho plnění.
 • Zpracování plánu odběrů odpadních vod a kalů.
 • Chemicko-technologická řešení havarijních situací v provozu jednotlivých úpraven při haváriích na tocích.
 • Předávání pokynů k realizaci nápravných opatření v technologii úpravy vody včetně kontroly jejich realizace a účinnosti.
 • Navrhování změn a úprav technologických postupů procesu zkvalitňování výroby pitné vody.
 • Navrhování změn a úprav technologické linky ČOV, které přispívají ke zvýšení kvality vyčištěné vody.
 • Zajišťování spolupráce s provozem ČOV, zasahování do nastavení technologie čištění odpadních vod.
 • Jednání s vodohospodářskými orgány a ostatními institucemi a organizacemi.
 • Spolupráce při výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových včetně prognózování těchto plateb v dalším období.
 • Zpracovávání odborných posudků a návrhů na úpravy technologií úpravy vody a čištění odpadních vod.
 • Vyhodnocování výsledků provozu nových technologií.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21453 - Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
 • 2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2145)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 31 419 Kč 53 603 Kč 71 750 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 244 Kč 50 732 Kč 69 277 Kč - - -
Karlovarský kraj 32 307 Kč 50 437 Kč 67 070 Kč - - -
Liberecký kraj 32 128 Kč 46 127 Kč 65 044 Kč - - -
Královéhradecký kraj 32 695 Kč 43 279 Kč 66 927 Kč - - -
Pardubický kraj 33 886 Kč 44 053 Kč 78 929 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 758 Kč 43 871 Kč 71 772 Kč - - -
Zlínský kraj 27 943 Kč 42 833 Kč 65 725 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 32 353 Kč 45 963 Kč 76 850 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 54 205 Kč -
21453 Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 55 161 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Navrhování koncepcí rozvoje dodávky pitné vody a odkanalizovaní a čištění odpadních vod v organizaci. 11
Stanovování technologických postupů při úpravě vody a čistění odpadních vod v organizaci. 10

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů 2808T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25._.0031 vodárny, úpravny vod 7 Nutné
f25._.0032 měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách 7 Nutné
f13._.0033 čištění odpadních vod 7 Nutné
f13._.0034 plánování a vyhodnocování spotřeby vody 7 Nutné
f25._.0001 ekologie se zaměřením na vodní hospodářství 7 Výhodné
f25._.0002 hygienická ochrana vody 7 Nutné
f25._.0011 vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa) 7 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13.D.3316 Sledování, posuzování a vyhodnocování výsledků úpravy vody a čištění odpadních vod 7 Nutné
f13.D.3317 Kontrola provozně technologické dokumentace na pracovištích úpravny vody a čistírny odpadních vod a zajišťování její aktualizace 7 Nutné
f13.D.2311 Zpracovávání a navrhování koncepcí rozvoje dodávky pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod 7 Nutné
f13.D.2312 Zpracovávání koncepce organizace výroby a distribuce pitné vody z hlediska její kvality a zdravotní nezávadnosti 7 Nutné
f13.D.3311 Posuzování a vyhodnocování výsledků provozu nových technologií úpravy vody a čištění odpadních vod 7 Nutné
f13.D.9211 Aktualizace provozních řádů úpraven vody a čistíren odpadních vod 7 Nutné
f13.D.3321 Posuzování projektové dokumentace technologických celků úpravy vody a čištění odpadních vod 7 Nutné
f13.D.2315 Zpracovávání technologických postupů při čištění odpadních vod 7 Nutné
f13.D.9311 Zpracovávání odborných posudků a návrhů na úpravy technologií čistíren odpadních vod 7 Nutné
f13.D.9314 Zpracovávání stanovisek k projektové dokumentaci technologických celků čistíren odpadních vod 7 Nutné
f13.Z.4313 Stanovování provozních postupů při uplatňování nových technologií čištění odpadních vod 7 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.