Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102783

Supervizor v pomáhajících profesích

Supervizor v pomáhajících profesích prostřednictvím specifických forem a technik supervize a dalších psychologických postupů pracuje na odbourávání bariér v činnosti jednotlivců a pracovních týmů všeho druhu, a to zejména ve vztazích s lidmi, se kterými jednotlivci přichází při své činnosti do styku.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Supervisor (angl.)
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Posilování motivace, odborného růstu a nedirektivních forem kontroly klientů.
 • Poskytování a získávání zpětné vazby.
 • Odbourávání bariér v činnosti klienta, ve vztazích s lidmi, se kterými přichází při své činnosti do styku.
 • Pomoc při řešení problémů klienta formou sebereflexe.
 • Tvorba a posilování vztahů mezi klienty navzájem.
 • Podporování efektivity práce klienta, jeho osobnostního růstu nedirektivní kontroly činnosti klientů.
 • Spolupráce se zadavatelem supervize na uzavření podmínek supervizního kontraktu, stanovování vhodných forem a typů supervize.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do procesu supervize.
 • Vedení administrativy a dokumentace spojené se supervizí.
 • Vyhodnocování efektivity (vstupů a výstupů) procesu supervize s klientem.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru psychologie 7701T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru humanitní studia 6107T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost supervizora podle standardů Evropské Asociace pro Supervizi

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h14.C.6213 Využívání dostupných zdrojů k docílení klientova vytyčeného výsledku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.6214 Metodické stanovování cílů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.C.6217 Stanovení a dosahování předem stanovených reálných cílů pozitivních pro klienta 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.C.1019 Vedení individuálního a skupinového poradenského rozhovoru 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.D.1126 Zpracování supervizní smlouvy v pomáhajících profesích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.1131 Vedení supervizního rozhovoru v pomáhajících profesích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.C.1223 Aktivní naslouchání v průběhu supervizního rozhovoru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.1032 Udržení supervizní pozice v procesu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.C.1223 Aplikace forem a technik supervize na klienta 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1038 Vyhodnocení supervize v pomáhajících profesích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0001 management obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0026 management - supervize 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52._.0031 andragogika 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
k22._.0002 metody sociální práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.