Typ JP ID
Specializace 6097

Zemědělec farmář

Zemědělec - farmář komplexně zajišťuje celý rozsah zemědělské produkce farmy.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Farmer
Nadřízené povolání: Zemědělský technik
Příbuzné specializace: Inseminační technik, Rostlinolékařský technik, Hodnotitel koní, Zootechnik, Agronom, Zemědělský mechanizátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Doprava produktů k odběratelům.
 • Nákup osiva, krmiva, hnojiva, hospodářských zvířat, strojů a dalšího potřebného zemědělského inventáře.
 • Obdělávání půdy, pěstování a ochrana zemědělských plodin včetně sklizně.
 • Samostatné zabezpečování chovu hospodářských zvířat a celková péče o ně (reprodukce, odchov, ustájení, krmení a ošetřování).
 • Dojení, stříhání a získávání dalších užitkových produktů z chovaných zvířat.
 • Obsluha, základní opravy, údržba a seřizování zemědělských strojů, linek a speciálních zařízení.
 • Skladování veškerých produktů a zařízení technologicky správnými postupy.
 • Kontrola, údržba a opravy budov, stájí a dalších zařízení farmy.
 • Jednání s potenciálními odběrateli zemědělské produkce a další aktivity s cílem uplatnit se na trhu.
 • Vedení provozních záznamů a evidence (např. odpadového hospodářství, evidence a aktualizace půdních bloků, agroenvironmentální evidence).
 • Řízení, popř. provádění administrativních činností spojených s provozem soukromé farmy (účetnictví, daňové přiznání apod.).
 • Zajišťování dodržování správné zemědělské praxe, např. tzv. cross compliance (křížová shoda - systém navzájem se doplňujících kontrol).
 • Zajišťování a organizace doplňkových činností farmy např. agroturistiky, zpracování zemědělských produktů aj.

CZ-ISCO

 • 63300 - Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
 • 63100 - Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
 • 63200 - Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě
 • 6330 - Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
 • 6310 - Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
 • 6320 - Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zpracování výrobních plánů. 9
Chov hospodářských zvířat (např. rozmnožování, odchov, výživa a krmení, ošetřování, zooveterinární opatření apod.). 8
Opravy a údržba používaných technologických zařízení v rostlinné i živočišné výrobě. 8
Pěstování, ochrana proti škodlivým činitelům a množení všech druhů zemědělských plodin včetně speciálních. 8
Řízení, obsluha, opravy a údržba mechanizačních prostředků a strojů v zemědělské výrobě. 8
Vedení provozních záznamů a předepsaných evidencí. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Duševní zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Agropodnikání 41-41-M/01
RVP Chovatelství 41-43-M/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství 4141M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pěstování rostlin 4142L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chov hospodářských zvířat 4143M
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxH
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obecné zemědělství 4141L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.A.8029 Zacházení se zvířaty 4 Nutné
c11.A.4041 Dojení 4 Nutné
c11.A.8011 Příprava a dávkování krmiva pro hospodářská zvířata 4 Nutné
c11.A.8021 Napájení, krmení a pasení hospodářských zvířat 4 Nutné
c11.A.5001 Údržba stájí a ohrad pro hospodářská zvířata, posouzení mikroklimatu v objektech pro zvířata 4 Nutné
c11.B.4021 Obsluha mechanizačních prostředků v chovech hospodářských zvířat 4 Nutné
c11.A.8051 Péče o narozená hospodářská zvířata a o jejich správný růst 4 Nutné
c11.D.8095 Evidence a označování zvířat 4 Nutné
c11.A.8030 Péče o zdraví zvířat 4 Nutné
c11.D.8002 Vedení prvotní evidence 4 Nutné
c12.A.7009 Setí a sázení zemědělských plodin 4 Nutné
c12.A.7036 Hnojení a ochrana rostlin 4 Nutné
c11.A.8049 Reprodukce hospodářských zvířat 4 Nutné
c12.A.1010 Ošetřování rostlin během vegetace 4 Nutné
c12.A.4029 Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava zemědělských plodin 4 Nutné
c12.B.5009 Zpracování půdy 4 Nutné
c11.B.5019 Zemědělská doprava, údržba a drobné opravy zemědělské mechanizace 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0006 zelinářství 3 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 1 Výhodné
c12._.0005 zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování 4 Nutné
c12._.0017 postupy, řízení a plánování v rostlinné výrobě 4 Nutné
c11._.0044 chov drůbeže a drůbeží produkce (vejce) 3 Výhodné
f21._.0022 hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí 3 Výhodné
c11._.0043 zásady chovu ovcí a koz, ovčí a kozí produkce 3 Výhodné
c11._.0050 zemědělská technika 3 Výhodné
c11._.0041 zásady chovu hospodářských zvířat a jejich produkce 4 Nutné
c11._.0061 ekonomika, řízení a plánování v živočišné výrobě 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.