Typ JP ID
Povolání 102195

Lektor dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: další vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s koordinátory a projektanty kurzu při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.
 • Rozpracování cílů a obsahu kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
 • Volba a příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.
 • Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů.
 • Příprava a sestavování prezentací.
 • Příprava scénářů a materiálně technického zajištění modelových situací a dalších činností.
 • Navazování vztahu s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.
 • Motivování účastníků vzdělávacího programu.
 • Vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu.
 • Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů.
 • Vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení modelových situací a dalších činnosti účastníků, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
 • Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku.
 • Poskytování individuálních konzultací.
 • Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků.
 • Vedení dokumentace kurzu.
 • Instruktáže účastníků vzdělávacího programu o BOZP a PO.

CZ-ISCO

 • 23204 - Lektoři dalšího vzdělávání
 • 23530 - Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
 • 23560 - Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách
 • 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání
 • 2353 - Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
 • 2356 - Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání (CZ-ISCO 2320)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 32 221 Kč 38 564 Kč 47 027 Kč
Středočeský kraj 38 598 Kč 58 976 Kč 79 273 Kč 29 565 Kč 34 581 Kč 40 936 Kč
Jihočeský kraj - - - 29 283 Kč 34 175 Kč 40 274 Kč
Plzeňský kraj - - - 30 300 Kč 35 707 Kč 41 863 Kč
Karlovarský kraj - - - 30 414 Kč 35 083 Kč 40 800 Kč
Ústecký kraj - - - 29 153 Kč 34 037 Kč 41 020 Kč
Liberecký kraj - - - 30 259 Kč 35 442 Kč 42 961 Kč
Královéhradecký kraj - - - 28 518 Kč 33 617 Kč 40 000 Kč
Pardubický kraj - - - 28 537 Kč 33 093 Kč 39 823 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 564 Kč 33 493 Kč 39 762 Kč
Jihomoravský kraj - - - 30 059 Kč 35 373 Kč 43 396 Kč
Olomoucký kraj - - - 28 921 Kč 34 016 Kč 40 588 Kč
Zlínský kraj - - - 29 125 Kč 33 464 Kč 39 839 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 29 398 Kč 34 763 Kč 40 799 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání 32 861 Kč 37 278 Kč
2353 Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách - 34 795 Kč
23204 Lektoři dalšího vzdělávání - 37 663 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení modelových situací 12
Příprava scénářů výuky a modelových situací 12
Volba didaktické techniky a její efektivní využívání 11
Poskytování individuálních konzultací 11
Zpracování detailního rozvrhu vzdělávání 11
Řízení tréninku dovedností a kompetencí 11
Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků 11
Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací 11
Prezentace učiva 10
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Tvorba koncepce výuky a výcviku zaměřené na získávání odborné způsobilosti pro zastávání vysoce specializovaných činností nebo kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů. 12
Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností nebo kurzů k získání odborné způsobilosti. 11
Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytující vysoce specializované odborné znalosti. 11
Provádění vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci. 10
Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytujících dílčí odborné znalosti a dovednosti. 9
Provádění vzdělávací činnosti v kurzech zájmového vzdělávání pro veřejnost. 8
Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru pedagogika 7501T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program xxxxT

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.D.2027 Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí 7 Nutné
j41.D.2213 Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky 7 Nutné
j42.C.6201 Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu 7 Nutné
j41.C.6413 Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek 7 Nutné
j41.C.6410 Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou 7 Nutné
j41.C.6151 Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu 7 Nutné
j41.D.3416 Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i52._.0031 andragogika 7 Nutné
j42._.0001 didaktika a didaktická technika 7 Nutné
j31._.0026 psychologie pro vzdělávání dospělých 7 Nutné
j42._.0002 hodnocení, testování a měření ve vzdělávání 7 Nutné
j41._.0041 metody a postupy lektorství v odborných kurzech 7 Nutné
j41._.0015 výuka odborných disciplin 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 5
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a12 Zvládání zátěže 4
a11 Aktivní přístup 5
a10 Celoživotní učení 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 5
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 5
a04 Flexibilita 5
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf