Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102609

Indoor animátor

Indoor animátor organizuje a realizuje volnočasové aktivity zaměřené na činnosti v zájmových kroužcích, kurzech, oddílech a odborných tvůrčích dílnách s cílem působit na optimální rozvoj životního stylu člověka, harmonické utváření osobnosti a kultivaci jeho tvořivých sil.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Vedoucí zájmového kroužku, Pedagog volného času
Nadřízené povolání: Animátor volnočasových aktivit
Příbuzné specializace: Outdoor animátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba činností a programů ve volném čase pro všechny věkové skupiny různého sociálního začlenění.
 • Volba pracovních postupů, prostředků a metod pro realizaci volnočasových aktivit a jejich následné hodnocení.
 • Organizace činností a programů ve volném čase.
 • Realizace činností a programů ve volném čase.
 • Vedení skupiny v zájmových kroužcích, kurzech, oddílech a odborných tvůrčích dílnách.
 • Získávání finančních zdrojů pro realizaci volnočasových aktivit.
 • Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných aktivit.
 • Vyhledávání vhodného prostředí pro realizaci volnočasových aktivit.
 • Vyhledávání potřebných informací a aktuálních trendů v dané oblasti.
 • Propagace realizovaných aktivit ve volném čase.
 • Propagace aktivního životního stylu.
 • Zavádění metod a technik polytechnické výchovy (práce s materiálem) do volného času osob se zdravotním postižením.
 • Vedení provozní dokumentace a evidencí.
 • Zajišťování první pomoci.
 • Poskytování informací z dané oblasti.

CZ-ISCO

 • 23594 - Pedagogové volného času
 • 2359 - Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení (CZ-ISCO 2359)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 32 756 Kč 37 728 Kč 48 622 Kč
Středočeský kraj - - - 32 683 Kč 37 712 Kč 49 019 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 384 Kč 37 758 Kč 46 122 Kč
Plzeňský kraj 26 939 Kč 43 764 Kč 68 681 Kč 32 860 Kč 37 663 Kč 47 746 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 673 Kč 38 657 Kč 50 622 Kč
Ústecký kraj 27 584 Kč 40 870 Kč 59 463 Kč 32 744 Kč 37 929 Kč 47 305 Kč
Liberecký kraj - - - 32 023 Kč 38 014 Kč 45 790 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 413 Kč 37 411 Kč 45 734 Kč
Pardubický kraj - - - 33 500 Kč 37 493 Kč 44 969 Kč
Kraj Vysočina - - - 32 588 Kč 38 116 Kč 48 193 Kč
Jihomoravský kraj 25 724 Kč 35 107 Kč 68 855 Kč 31 819 Kč 37 157 Kč 47 051 Kč
Olomoucký kraj - - - 32 079 Kč 37 588 Kč 47 357 Kč
Zlínský kraj - - - 31 579 Kč 37 367 Kč 45 375 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 32 955 Kč 38 110 Kč 48 076 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2359 Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení 36 319 Kč 37 563 Kč
23594 Pedagogové volného času - 37 822 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Pedagogické lyceum 78-42-M/03

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxR
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru tělesná výchova a sport 7401R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.Z.5313 Organizace volnočasových aktivit pro všechny věkové i sociální skupiny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.C.1015 Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu a aktivního trávení volného času 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6029 Tvorba a realizace činností a programů ve vnitřním prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2011 Volba pracovních postupů, prostředků a metod pro realizaci volnočasových aktivit 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.2012 Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných indoor aktivit 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6009 Motivace, reflexe a evaluace, hodnocení procesu a výsledků učení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6051 Výchova dětí zaměřená na jejich celkový rozvoj 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.3090 Hodnocení metod a postupů v oblasti organizování volného času 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.8051 Vedení provozní dokumentace pro potřeby animátorů volnočasových aktivit 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.7109 Poskytování první pomoci pro potřeby indoor animátorů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
i52._.0031 andragogika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0013 etika (morálka) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0001 obecná pedagogika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0021 řešení výchovných problémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0021 pedagogická psychologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0080 zdravý životní styl 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.