Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101834

Referenční knihovník

Referenční knihovník zprostředkovává uživatelům knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných a národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku, vede evidenci referenčních dotazů, vyhodnocuje zpětnou vazbu kvality knihovnických a informačních služeb pro uživatele vlastní knihovny i celého systému.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Librarian
Nadřízené povolání: Knihovník
Příbuzné specializace: Knihovník v knihovně pro děti, Knihovník v přímých službách, Knihovník pracovník správy fondů, Knihovník akvizitér, Knihovník katalogizátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytnutí knihovnických a informačních služeb.
 • Poskytnutí referenčních a faktografických služeb a informací.
 • Vyhledání a formulace odpovědí na informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Sledování a hodnocení informačních potřeb a požadavků uživatelů ve vazbě na profilaci a aktualizaci fondů.
 • Sestavení jednoduchých rešerší.
 • Poskytnutí meziknihovních služeb (informačních, výpůjčních, reprografických).
 • Bibliograficko-lokační zpracování požadavků na meziknihovní služby, ukládání a vyhledání dat v provozovaných databázích.
 • Evidence poskytovaných meziknihovních služeb.
 • Komunikace (osobní, písemná, telefonická) s uživateli.
 • Vedení vstupních pohovorů s uživateli.
 • Informování uživatelů o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Instruktáže a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách instituce.
 • Identifikace, vyhledání, výběr a příprava předloh pro kopírovací a reprografické služby uživatelům.
 • Vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů.
 • Kooperace v národním systému knihovnických a informačních služeb.
 • Základní činnosti v oblasti public relations a marketingu knihovny včetně spolupráce s partnery knihovny.
 • Prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny.

CZ-ISCO

 • 44110 - Knihovníci
 • 4411 - Knihovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Knihovníci (CZ-ISCO 4411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 294 Kč 29 308 Kč 39 923 Kč 28 087 Kč 35 979 Kč 47 947 Kč
Středočeský kraj - - - 24 975 Kč 31 336 Kč 37 430 Kč
Jihočeský kraj - - - 25 528 Kč 30 804 Kč 37 617 Kč
Plzeňský kraj - - - 25 136 Kč 30 632 Kč 38 403 Kč
Karlovarský kraj - - - 24 174 Kč 29 945 Kč 37 603 Kč
Ústecký kraj - - - 24 946 Kč 31 214 Kč 39 754 Kč
Liberecký kraj - - - 25 088 Kč 30 739 Kč 37 502 Kč
Královéhradecký kraj - - - 24 319 Kč 30 607 Kč 38 054 Kč
Pardubický kraj - - - 25 490 Kč 30 351 Kč 37 007 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 131 Kč 30 431 Kč 37 196 Kč
Jihomoravský kraj 25 740 Kč 32 286 Kč 41 454 Kč 24 042 Kč 30 833 Kč 39 643 Kč
Olomoucký kraj - - - 23 009 Kč 29 559 Kč 36 112 Kč
Zlínský kraj - - - 25 058 Kč 29 595 Kč 38 072 Kč
Moravskoslezský kraj 24 773 Kč 27 706 Kč 33 658 Kč 24 433 Kč 30 775 Kč 38 204 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4411 Knihovníci 28 861 Kč 31 430 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4411 Knihovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C4411

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Knihkupecké a nakladatelské činnosti 66-43-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru informační služby, knihovnictví 7241M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika 7242M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví 6643M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů) 6443M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa 6342M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Referenční knihovník/knihovnice (72-007-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22.D.1013 Orientace v základních elektronických informačních zdrojích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.1011 Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.1012 Orientace v aktuálně vydávaných titulech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.6001 Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8001 Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností (včetně meziknihovních) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8011 Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8018 Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8005 Vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.6009 Formální a obsahová analýza textu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.C.1001 Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22._.0001 knihovnické a informační služby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0012 literatura 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0002 státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0003 normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0004 automatizované knihovní systémy české i zahraniční 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0006 informační potřeby a bariéry 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0007 formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0008 organizace a ochrana knihovního fondu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0012 profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0021 metody zpracovávání rešerší 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0031 pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0032 vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0016 počítačové zpracování textů a tabulek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0005 principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0006 marketing a marketingová komunikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf