Typ JP ID
Povolání 30124

Advokátní koncipient

Advokátní koncipient poskytuje pod dohledem advokáta některé právní služby podle zákona o advokacii, zejména poskytuje základní právní poradenství, pomáhá klientům při sepisování listin a zajišťuje podklady pro právní rozbory.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: právo
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva pod vedením advokáta.
 • Obhajování klientů pod vedením advokáta.
 • Kompletování a zpracovávání příslušné dokumentace.
 • Spolupráce na právních rozborech.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Poskytování základního právního poradenství.

CZ-ISCO

 • 26113 - Advokátní koncipienti
 • 2611 - Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vykonávání právní praxe, jejímž cílem je získat pod vedením a dohledem advokáta znalosti a osvojit si zkušenosti, dovednosti a návyky potřebné k výkonu advokacie. 99
Zpracování návrhu opravných prostředků. 99
Zastupování klienta při soudním jednání. 99
Zpracování návrhu zakladatelské listiny. 99
Zpracování smluv. 99
Zpracování žaloby. 99
Rešerše Judikatury Evropských soudů 11

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T
KKOV Doktorský studijní program v oboru právo a právní věda 6805V

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 5
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 7 Nutné
i41._.0012 pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti 7 Nutné
i41._.0013 trestní právo 7 Nutné
i41._.0014 autorské právo, průmyslově právní ochrana 6 Nutné
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 7 Nutné
i41._.0022 právo v oblasti finančních a kapitálových trhů 6 Nutné
i41._.0042 převody nemovitostí 7 Nutné
i41._.0043 legislativa restitučních vypořádání 6 Nutné
i41._.0051 právo pobytové a azylové 6 Nutné
i41._.0061 právo Evropské unie 6 Nutné
i42._.0004 advokacie 7 Nutné
i41._.0001 právní věda, právní principy a zásady 7 Nutné
i41._.0015 správní právo, správní řád 7 Nutné
i41._.0060 mezinárodní právo 6 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i42.C.2021 Shromažďování důkazního materiálu 7 Nutné
i42.C.2031 Vedení jednání s klienty v rámci přípravy dalšího postupu v právních záležitostech 6 Nutné
i42.C.5022 Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva včetně obhajoby ve věcech trestních 5 Nutné
i42.C.5032 Zastupování při správě cizího majetku (správce konkurzní podstaty, zvláštní správce, zástupce správce nebo vyrovnací správce v řízení při konkurzu a vyrovnání) 6 Výhodné
i42.C.1011 Poskytování právních porad klientům 6 Nutné
i42.D.9013 Sepisování návrhů smluv, právních podání, žalob, odvolání, popř. dalších listin a dokumentů souvisejících s poskytovanými právními službami 6 Nutné
i42.D.1001 Orientace v právních spisech 7 Nutné
i42.D.2011 Příprava co nejefektivnějšího vedení jednotlivých právních případů 7 Nutné
i42.D.3011 Posuzování důkazního materiálu, kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami 7 Nutné
i42.D.6011 Zpracovávání analýz, stanovisek a právních rozborů, např. k písemným úkonům účastníků řízení, k důkaznímu materiálu apod. 6 Nutné
i42.D.8011 Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci 7 Nutné
i42.D.8022 Příprava a kompletace podkladů a dokladů potřebných pro poskytované právní služby 7 Nutné
i42.D.8031 Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů 7 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.