Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 149

Poříčný

Poříčný provádí kontrolu a sledování stavu toku včetně souvisejícího území a údržbu průtočnosti koryt, břehových opevnění a porostů.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Riverine expert
Nadřízené povolání: Vodař
Příbuzné specializace: Hrázný a jezný, Vodař - údržba vodních toků
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola a sledování stavu toku a souvisejícího území.
 • Kontrola stavu břehových opevnění a porostů a jejich údržba.
 • Kontrola a údržba průtočnosti koryt a odstraňování překážek průtočnosti.
 • Měření a pozorování v povodňovém a zimním režimu, plnění úkolů dle programu technicko-bezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Zajišťování provozu a údržby vodních děl bez trvalé obsluhy dle manipulačních a provozních řádů.
 • Zjišťování a oznamování přestupků.
 • Jednání se správními orgány.
 • Sledování toku jako součásti ekologického systému.
 • Vedení prvotní evidence o sledovaném toku.

CZ-ISCO

 • 62109 - Ostatní kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
 • 6210 - Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech (CZ-ISCO 6210)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 27 177 Kč 34 628 Kč 44 341 Kč
Středočeský kraj 25 203 Kč 30 252 Kč 38 665 Kč - - -
Jihočeský kraj 20 879 Kč 29 836 Kč 39 981 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 116 Kč 29 097 Kč 43 639 Kč - - -
Karlovarský kraj 23 904 Kč 32 005 Kč 38 605 Kč - - -
Liberecký kraj 25 186 Kč 30 158 Kč 37 091 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 965 Kč 29 860 Kč 37 545 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 17 798 Kč 25 207 Kč 42 512 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 26 552 Kč 31 251 Kč
62109 Ostatní kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 30 873 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C6210

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Vodař 36-65-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce 3665H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Poříčný/poříčná (36-018-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha ruční motorové řetězové pily - odborná způsobilost podle nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25.B.3011 Obsluha malých vodních elektráren 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3919 Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.A.5010 Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3931 Pasportizace vodních toků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1002 Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3913 Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3915 Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.4010 Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.4015 Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.8024 Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.2012 Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.A.1020 Údržba břehových opevnění, břehových porostů a průtočnosti koryt 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.A.1022 Péče o břehové porosty (prořezávky, kácení, odvětvování) motorovými pilami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.B.4024 Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.B.5001 Řízení a obsluha drobné mechanizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2110 Prevence před povodněmi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2013 Výkon kontrolní činnosti na vodních dílech a vodních tocích a kontrola ochrany před povodněmi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25._.0016 správa vodních toků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0015 zásady a předpisy pro řešení povodní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0001 ekologie se zaměřením na vodní hospodářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0014 zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0012 vodní stavby a vodní díla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0013 manipulační a provozní řády na vodních dílech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0031 technologie zednických prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0033 technologie betonování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0051 technologie dláždění a asfaltování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0022 hydrologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0011 vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0040 vegetační doprovod vodního toku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0018 zásady a předpisy pro řešení ledových jevů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0019 technickobezpečnostní dohled nad vodními díly 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0035 technologická zařízení na vodních tocích a vodních dílech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0003 ochrana vody a monitoring jakosti vody 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0042 hydromeliorační stavby 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25._.0043 protierozní opatření 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.