Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103330

Ředitel nákupu

Ředitel nákupu vede oddělení nákupu a řídí veškeré činnosti související s tvorbou a implementací nákupní strategie a dodavatelských vztahů, spolupracuje s ostatními odděleními organizace na nákladových optimalizacích při zachování požadované kvality.

Odborný směr: Management
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Manažer nákupu, Vedoucí strategického nákupu, Ředitel strategického nákupu, Procurement Director, Procurement Manager, Purchasing Manager, Commodity Manager, Vedoucí oddělení nákupu, Sourcing Manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Definování strategie nákupu s ohledem na požadavky ostatních útvarů a finanční rozpočet.
 • Implementace nákupní strategie.
 • Sestavení a správa rozpočtu nákupu.
 • Komplexní řízení činností souvisejících s nákupními procesy uvnitř organizace.
 • Vyhledávání úspor a optimalizace nákupních procesů.
 • Nákupní marketing – analýza a průzkum trhu.
 • Koordinace procesu vyhledávání nových dodavatelů.
 • Stanovení výběrových řízení na dodavatele.
 • Vyjednávání o cenách s dodavateli.
 • Provádění auditu a stanovování ratingu dodavatelů (hodnocení kvality).
 • Udržování a posilování vztahů s dodavateli.
 • Operativní management dodavatelů.
 • Řešení reklamací v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Nastavování kontrolních mechanizmů.
 • Kontrola podřízených a nastavení systému zabraňujícímu braní úplatků (etický kodex a jeho kontrola).
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

CZ-ISCO

 • 13241 - Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu
 • 1324 - Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech (CZ-ISCO 1324)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 530 Kč 74 580 Kč 162 091 Kč 48 549 Kč 79 439 Kč 120 049 Kč
Středočeský kraj 37 617 Kč 62 371 Kč 141 664 Kč - - -
Jihočeský kraj 30 105 Kč 55 796 Kč 127 604 Kč 39 048 Kč 52 863 Kč 66 024 Kč
Plzeňský kraj 33 150 Kč 54 574 Kč 104 614 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 232 Kč 50 732 Kč 81 283 Kč - - -
Ústecký kraj 30 881 Kč 58 115 Kč 123 848 Kč - - -
Liberecký kraj 20 110 Kč 56 246 Kč 121 147 Kč - - -
Královéhradecký kraj 36 279 Kč 60 535 Kč 113 889 Kč - - -
Pardubický kraj 28 567 Kč 45 032 Kč 90 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 415 Kč 49 165 Kč 124 414 Kč 35 862 Kč 53 431 Kč 65 986 Kč
Jihomoravský kraj 32 754 Kč 55 718 Kč 105 150 Kč - - -
Olomoucký kraj 36 881 Kč 53 130 Kč 115 980 Kč - - -
Zlínský kraj 17 015 Kč 44 282 Kč 101 108 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 182 Kč 55 331 Kč 113 039 Kč 32 682 Kč 51 410 Kč 71 385 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech 58 567 Kč 54 826 Kč
13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu 70 033 Kč 45 841 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
1324 Vedoucí a řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C1324

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27.Z.5005 Řízení centrálního nákupu, monitoring skladových zásob a jejich porovnávání s plánem organizace a s požadavky zákazníka, včetně řízení logistických a distribučních procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2313 Zpracování plánů k zajištění bezproblémového chodu logistiky a stanovení politiky nákupu v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.4095 Používání technik a postupů obchodního vyjednávání v rámci nákupu zboží a materiálu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.3002 Posuzování nabídek jednotlivých dodavatelů dle stanovených kritérií (užitné vlastnosti, kvalita, cena, způsob dopravy, dodací lhůty atp.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.C.2411 Projednávání podmínek obchodních smluv s obchodními partnery včetně uzavírání těchto smluv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.9198 Komunikace s dodavateli zboží a materiálů a reprezentace firmy v oblasti nákupu a logistiky na tuzemském a zahraničním trhu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.Z.8995 Organizace výběrových řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.6341 Analyzování a monitoring trhu a dodacích podmínek pro zajištění okamžité nebo budoucí dostupnosti materiálu v rámci řízení logistického a dodavatelského oddělení organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2191 Projednávání a vyřizování reklamací s dodavateli 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.1006 Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3222 Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2027 Vytváření finančního plánu útvaru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h25.D.3100 Posuzování a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8002 Evidence dodavatelů zboží 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0022 obchodní vyjednávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0005 postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0007 cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0005 postupy organizace výběrového řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0006 postupy hodnocení dodavatelů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0016 time management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0001 procesní řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0014 management pro top manažery 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0021 personální management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0021 finanční plánování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0005 strategické řízení organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0034 logistika ve skladovém hospodářství a řízení zásob 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0020 psychologie prodeje 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
h14._.0001 zbožíznalství obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i54._.0023 management kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0060 mezinárodní právo 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.