Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6995

Scénárista výstav

Scénárista výstav zpracovává v textové, literární formě a na základě širokých multidisciplinárních vědomostí základní ideovou koncepci výstavy přes formy prezentace až po návrh jednotlivých prvků exponátové náplně.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: výtvarné umění a design
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Nadřízené povolání: Architekt a urbanista
Příbuzné specializace: Zahradní a krajinný architekt, Interiérový architekt, Architekt, Urbanista
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání ideového libreta výstavy v literární podobě.
 • Zpracovávání podrobného scénáře výstavy s určením exponátové náplně.
 • Vypracovávání základní textové dokumentace výstavy.
 • Přetváření informací odborných poradců do umělecké formy scénáře s ohledem na vypovídací a prezentační účinnost výstavní akce.
 • Spolupráce s architektem výstavy.
 • Spolupráce s produkčním výstavy.

CZ-ISCO

 • 26410 - Spisovatelé a příbuzní pracovníci
 • 2641 - Spisovatelé a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2641 Spisovatelé a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C2641

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění 8206T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12.D.2122 Zpracovávání obecného scénáře jednotlivých dílčích částí výstavních expozic, při dodržování zásad úzké spolupráce s architektem a produkčním výstavy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.2123 Zpracovávání podrobné umělecké formy scénáře výstavy nebo veletrhu na základě informací odborných poradců, s ohledem na vypovídací a prezentační účinnost výstavní akce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.3122 Posuzování a odsouhlasení projektu výstavy nebo veletrhu, posuzování míry naplnění scénáristického záměru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.5121 Stanovování předběžného finančního rozpočtu připravované výstavy nebo veletrhu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.8121 Sběr a evidence podkladů pro přípravu koncepce expozic výstav a veletrhů od odborných institucí a jednotlivců 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.9121 Vytváření textové dokumentace pojetí a řešení expozic, vytváření ideového libreta výstavy, popisků k exponátům, případně vytváření katalogu, publikace k výstavě apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.2123 Řízení kolektivu dílčích scénáristů připravujících jednotlivé části rozsáhlejší výstavní expozice, koordinace jejich tvůrčí práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.4121 Vykonávání autorského dozoru a poradenství nad instalací výstav a veletrhů, ideové vedení realizující skupiny pracovníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0023 scénaristika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0004 interiérový design (bytová architektura) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0012 design a aranžování výstavních stánků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0031 ekonomika provozu kulturních zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 0
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 5
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.