Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30959

Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů

Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů navrhuje svařované konstrukce z termoplastů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: spojování kovů
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Navrhování konstrukčních řešení a typů svarových spojů použitých v konstrukci včetně vhodnosti materiálů vzhledem k provozním podmínkám.
 • Výpočty a řešení plastových konstrukcí
 • Stanovování podmínek pro umístnění konstrukce ve stavebním díle.
 • Plánování životnosti konstrukce vzhledem k podmínkám provozu.
 • Posuzování zbytkové životnosti konstrukcí v provozu vzhledem k její bezpečnosti.
 • Práce na PC s grafickými programy pro projektování.
 • Práce na PC s programy pro výpočty pevností ve 2D a 3D prostoru.
 • Podílení se na řešení výzkumných úkolů v oblasti svařování plastů.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování plastů.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Tvorba norem a směrnic pro svařování plastů.
 • Vedení technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21452 - Chemičtí inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech
 • 2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2145)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 47 138 Kč 67 346 Kč 81 240 Kč - - -
Plzeňský kraj 37 315 Kč 49 723 Kč 86 408 Kč - - -
Karlovarský kraj 36 338 Kč 56 669 Kč 92 013 Kč - - -
Ústecký kraj 34 226 Kč 52 887 Kč 88 080 Kč - - -
Liberecký kraj 33 884 Kč 43 385 Kč 66 920 Kč - - -
Královéhradecký kraj 34 561 Kč 46 671 Kč 73 068 Kč - - -
Pardubický kraj 37 109 Kč 45 578 Kč 72 015 Kč - - -
Jihomoravský kraj 39 405 Kč 60 150 Kč 95 608 Kč - - -
Olomoucký kraj 32 456 Kč 45 320 Kč 72 516 Kč - - -
Zlínský kraj 33 504 Kč 51 244 Kč 78 246 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 36 652 Kč 52 874 Kč 77 080 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 57 047 Kč -
21452 Chemičtí inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech 60 863 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C2145

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství 3607T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru chemie a technická chemie 2802R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.D.3410 Provádění technického dozoru na pracovištích strojírenské výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.7920 Práce s grafickými a výpočtovými programy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2526 Tvorba norem a směrnic pro svařování plastů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2654 Zpracování výkresové dokumentace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.7930 Návrhy inovací technologických souborů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2017 Navrhování konstrukčních řešení a typů svarových spojů použitých v konstrukci včetně vhodnosti materiálů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.5050 Provádění pevnostních výpočtů svarových spojů a celých konstrukcí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1035 Orientace v normách a v technických podkladech pro svařování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.7921 Navrhování plastových konstrukcí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22._.0002 nakládání s odpady 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0099 ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0052 technologie svařování plastů a termoplastových materiálů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0004 plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0021 bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.