Typ JP ID
Specializace 30930

Opravář obuvi a kožedělného zboží

Opravář obuvi a koženého zboží vykonává odborné práce při opravách obuvi a kožedělného zboží.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba obuvi
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Pracovník pro opravy obuvi, Opravář
Nadřízené povolání: Výrobce obuvi
Příbuzné specializace: Obuvník pro plastikářskou výrobu, Svrškařka, Obuvník pro sériovou výrobu, Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi, Obuvník pro zakázkovou výrobu, Vysekávač, Obuvník pro gumárenskou výrobu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Odborný příjem oprav.
 • Kalkulace ceny.
 • Stanovení postupu a technologie opravy.
 • Obsluha, údržba a ošetřování obuvnických strojů.
 • Práce s ručním nářadím.
 • Příprava materiálů.
 • Provádění odborných oprav.
 • Výměna poškozených částí.
 • Ošetření, upravení a zlepšení vzhledu opraveného výrobku.
 • Výdej oprav.
 • Komunikace se zákazníkem.

CZ-ISCO

 • 75361 - Výrobci a opraváři obuvi
 • 7536 - Obuvníci a příbuzní pracovníci

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vykrajování a vystřihování dílců. 4
Výměna klenků. 4
Úprava okrajů lemováním. 4
Zhotovování a úpravy šablon. 4
Výměna zdrhovadel. 4
Opravy obuvi a kožedělných výrobků šitím. 4
Úprava vzhledu obuvi a kožedělných výrobků. 4
Úprava styčných ploch drásáním. 4
Frézování obvodů podrážek a patníků. 4
Výměna podpatků. 4
Zapravování podrážek a příštipků. 4
Nanášení a aktivace lepidla. 3
Lisování lepených spojů. 3
Výměna vkládacích stélek. 3
Výměna kování. 3
Krémování obuvi. 3
Vnitřní úprava vzhledu opravy. 3
Balení opravy. 3
Vypisování příjmového dokladu a účtenky. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce obuvi 32-54-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek 3261E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce 3256H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce 3256E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce 3252H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce 3252E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek 3261H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254E
KKOV Bez požadavku na školní vzdělání xxxxx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Opravář obuvi a kožedělného zboží (32-004-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23._.0053 technologie oprav obuvi a kožené galanterie 3 Nutné
e23._.0054 technologie šití svršků obuvi 3 Výhodné
e23._.0002 materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) 3 Nutné
e23._.0035 modelování a konstrukce dílců 3 Výhodné
e23._.0050 technologie výroby obuvi 3 Nutné
e24._.0049 technologie zpracování kůže 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.B.1031 Obsluha obuvnických strojů 3 Nutné
e23.A.4004 Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení 3 Nutné
e23.D.1002 Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví 3 Nutné
e23.A.1012 Používání ručního obuvnického nářadí 3 Nutné
e23.D.2933 Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro opravu obuvi 3 Nutné
e23.C.2010 Příjem a výdej oprav 3 Nutné
e23.A.1013 Vykrajování a vystřihování dílců v obuvnictví 3 Nutné
e23.B.1006 Pracovní operace na šicím stroji 3 Nutné
e23.A.3026 Připevňování spodkových dílců obuvi 3 Nutné
e23.A.2032 Úprava vzhledu opravovaného výrobku 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.