Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102445

Chemický technik pro environment

Chemický technik pro environment se podílí na minimalizaci nepříznivých dopadů z chemické výroby na životní prostředí a zajišťuje související administrativu v oblasti ochrany životního prostředí.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technik pro environment, Specialista pro environment, Specialista životního prostředí, Chemik – ekolog, Chemik pro environment, Chemický technik pro životní prostředí
Nadřízené povolání: Chemický technik
Příbuzné specializace: Chemický technik mistr, Chemický technik operátor, Chemický technik produktmanažer, Chemický technik analytik, Chemický technik manažer provozu, Chemický technik pro kompozitní materiály, Chemický technik BOZP, Chemický technik plánovač, Chemický technik technolog, Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba podkladů pro pravidelný environmentální reporting chemické společnosti.
 • Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání s kontrolními, veřejnoprávními orgány a obecními úřady.
 • Příprava podkladů pro hlášení požadovaná právními a interními předpisy.
 • Příprava podkladů pro studie o vlivu chemické výroby a jejím vztahu k ochraně životního prostředí.
 • Spolupráce na podávání podnětů k nápravě a změnám technologických postupů a chemických technologií s cílem minimalizace negativních vlivů v oblasti životního prostředí.
 • Spolupráce na navrhování a zavádění nových technik a nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Spolupráce s provozními útvary a všemi relevantními průřezovými útvary při kontrolách, plánování, strategickém řízení, havarijním řízení, požární prevenci atd.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování možných ekologických rizik a odstraňování chemických či ekologických havárií.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení v rámci chemické výroby.
 • Podíl na implementaci a rozvoji aplikované ekologie do výroby chemických produktů (tj. zavedení výsledků výzkumu do praxe).
 • Spolupráce na vzdělávání zaměstnanců.
 • Součinnost a komunikace s orgány státní správy.
 • Spolupráce na tvorbě vnitropodnikové legislativy v oblasti životního prostředí.
 • Kontrola materiálových toků v jednotlivých složkách chemické výroby a jejich vliv na životní prostředí.
 • Kontrola dodržování legislativy v oblasti životního prostředí v podmínkách chemické výroby včetně zpracování návrhů nápravných opatření.

CZ-ISCO

 • 31414 - Technici v oboru ekologie
 • 3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) (CZ-ISCO 3141)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 933 Kč 35 570 Kč 65 289 Kč - - -
Středočeský kraj 23 319 Kč 33 185 Kč 49 211 Kč - - -
Liberecký kraj 24 192 Kč 28 904 Kč 47 281 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 444 Kč 32 004 Kč 46 672 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 070 Kč 33 021 Kč 49 997 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3141 Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 32 269 Kč 35 632 Kč
31414 Technici v oboru ekologie - 36 731 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3141 Technici v biologických oborech (kromě zdravotnických) http://data.europa.eu/esco/isco/C3141

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik operátor 28-42-L/01
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik operátor 28-42-L/51
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová ekologie 1602M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí 1601M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemický technik / chemická technička pro environment (28-048-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.4003 Odběry vzorků životního a pracovního prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.1090 Orientace v platné legislativě vztahující se k prováděným zkouškám 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.6004 Analýza a hodnocení stavu a úrovně technologických procesů z hlediska dopadů užívaných/vznikajících chemických látek, přípravků a odpadů na životní prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.4013 Měření fyzikálně-chemických veličin v chemických výrobách a laboratořích 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52.D.1002 Orientace ve správném nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi v chemickém provozu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.3012 Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů pro BOZP, požární ochranu a pro péči o životní prostředí v chemickém provozu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21.D.2016 Zpracovávání podkladů pro ekologické koncepce a studie u činností náročných na ochranu životního prostředí v návaznosti na dlouhodobý a strategický rozvoj organizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.1003 Orientace v právních předpisech pro integrovanou prevenci (IPPC), posuzování vlivů (EIA – Environment Impact Assesment, SEA), přenos znečištění (IRZ – Integrovaný registr znečišťování) 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21.D.1007 Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.1901 Orientace v právních předpisech v oblasti ekologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j14._.0001 anorganická chemie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0002 organická chemie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0012 polymerová chemie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0096 průmyslová ekologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0005 základy koncových technologií na ochranu životního prostředí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0091 právní předpisy pro chemické látky a přípravky 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0097 legislativa související s chemickou výrobou 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0021 metody monitorování a analýz životního prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0022 hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0024 příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0032 integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) a přenos znečištění 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0090 právní předpisy pro životní prostředí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
f24._.0005 environmentální kontrola (průmyslových odpadů a hluku, znečištění ovzduší a vody) 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf