Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5473

Rozhlasový režisér

Rozhlasový režisér režíruje dramatická, hudebně-dramatická a hudební díla, zpravodajské, publicistické, zábavné a jiné pořady v rozhlase.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Director
Nadřízené povolání: Režisér
Příbuzné specializace: Filmový režisér, Režisér rozhlasového a televizního vysílání, Režisér dabingu, Televizní režisér, Divadelní režisér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a režie komponovaných pořadů, vystoupení, pásem a inscenací.
 • Režie rozhlasových zpravodajských, publicistických, naučných, zábavných a jiných pořadů.
 • Režie dramatických, hudebně dramatických a slovesných děl.
 • Výběr hlasatelů, moderátorů a dalších realizátorů rozhlasového vysílání.
 • Výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení při zkouškách.
 • Realizace nahrávek hudebních a slovesných děl s případným řízením jejich úpravy.
 • Organizace a koordinace všech fází a složek tvorby rozhlasových děl včetně zajištění technické a ekonomické stránky vysílání.
 • Hodnocení vysílaných pořadů a inscenací.
 • Umělecký dozor při vysílání.

CZ-ISCO

 • 26541 - Režiséři
 • 2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2654 Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti http://data.europa.eu/esco/isco/C2654

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru dramatická umění 8203T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média 8204T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií 8104T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.C.2032 Spolupráce při řešení ekonomické stránky rozhlasových pořadů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2032 Režijní vedení rozhlasových pořadů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.3024 Výběr účinkujících pro rozhlasové pořady 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.2031 Spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce rozhlasových pořadů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2033 Řízení realizace nahrávek hudebních a slovesných děl 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.3004 Posuzování scénářů jako celku z hlediska možností rozhlasového vysílání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2031 Tvůrčí příprava rozhlasových pořadů (vystoupení, pásem, inscenací, dramatických, hudebně dramatických a slovesných děl, rozhlasových zpravodajství, publicistických, naučných a zábavných pořadů aj.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2034 Koordinace jednotlivých pořadů a dalších složek rozhlasového vysílání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0032 režie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.