Typ JP ID
Specializace 100901

Elektromechanik pro výtahy

Elektromechanik pro výtahy vykonává odborné činnosti v oblasti instalování nových výtahů i v oblasti servisu, zejména prohlídky, zkoušky, seřizování, opravy a odstraňování zjištěných provozních rizik dříve instalovaných výtahů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Mechanik výtahů
Příbuzné specializace: Montér výtahů specialista, Montér výtahů, Servisní pracovník výtahů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení elektrotechnických schémat výtahů za účelem zjištění správného provedení elektrické instalace výtahu.
 • Instalace volně vedených ovládacích a signálních elektrických kabelů výtahu v šachtě a strojovně výtahu.
 • Připojení výtahu k hlavnímu přívodu elektrické energie.
 • Měření elektrických veličin, jako kontrola správného pospojování el. instalace, vyhodnocování naměřených hodnot.
 • Odstranění případně zjištěných závad na elektrické instalaci výtahu.
 • Vyhotovování záznamů o provedené montáži.

CZ-ISCO

 • 74122 - Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích
 • 7412 - Elektromechanici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 819 Kč 34 448 Kč 47 111 Kč 22 221 Kč 28 541 Kč 38 875 Kč
Středočeský kraj 26 008 Kč 37 485 Kč 51 501 Kč - - -
Jihočeský kraj 18 157 Kč 33 807 Kč 46 512 Kč - - -
Plzeňský kraj 24 306 Kč 34 092 Kč 47 018 Kč - - -
Karlovarský kraj 22 655 Kč 33 093 Kč 43 291 Kč - - -
Ústecký kraj 24 259 Kč 34 144 Kč 46 699 Kč 21 517 Kč 25 119 Kč 28 898 Kč
Liberecký kraj 16 153 Kč 33 335 Kč 50 274 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 566 Kč 28 130 Kč 39 779 Kč 23 670 Kč 28 822 Kč 34 742 Kč
Pardubický kraj 21 802 Kč 30 485 Kč 42 082 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 376 Kč 32 897 Kč 47 679 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 898 Kč 29 013 Kč 41 429 Kč 22 610 Kč 28 019 Kč 33 093 Kč
Olomoucký kraj 17 171 Kč 27 247 Kč 40 762 Kč - - -
Zlínský kraj 21 931 Kč 32 220 Kč 46 711 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 710 Kč 33 019 Kč 46 002 Kč 20 732 Kč 25 960 Kč 32 799 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7412 Elektromechanici 32 260 Kč 27 715 Kč
74122 Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích 31 960 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola instalace volně vedených ovládacích a signálních elektrických kabelů elektrické výstroje výtahu v šachtě. 3
Připojení dílů výtahu s elektrickým pohonem. 3
Připojení prvků elektrických bezpečnostních obvodů výtahu a elektrických bezpečnostních zařízení. 3
Ověření správnosti montáže a funkčnosti nainstalovaných elektrických zařízení a bezpečnostních prvků. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Elektromechanik pro výtahy (26-011-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0010 jištění elektrických obvodů 3 Nutné
e81._.0040 elektrická zařízení výtahu 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 2 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 3 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 2 Nutné
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 3 Výhodné
e81._.0090 normy elektrických obvodů a instalací 3 Výhodné
e81._.0006 vnitřní rozvody 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.4001 Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot 3 Nutné
e81.C.7002 První pomoc při úrazu elektrickou energií 3 Nutné
e81.D.1801 Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních výtahů 3 Nutné
e81.D.1802 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 3 Nutné
e81.A.1094 Provádění činností při montáži, instalaci a opravách elektrických zařízení výtahů 3 Nutné
e81.D.1808 Orientace v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice 3 Nutné
e81.D.1098 Orientace v technické dokumentaci elektrického zařízení výtahu, používání dokumentace při montáži a servisu elektrického zařízení výtahu 3 Nutné
e81.A.6013 Jištění elektrických zařízení výtahů a kladení vedení 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.