Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 7704

Státní zástupce

Státní zástupce zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává další kompetence svěřené mu zákonem o státním zastupitelství.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: soudnictví, státní zastupitelství
Kvalifikační úroveň: Doktorský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování a podání obžaloby jménem státu v trestním řízení.
 • Zastupování státu v trestních věcech.
 • Podávání návrhů na zahájení občanského soudního řízení nebo na vstup do již zahájeného občanského soudního řízení.
 • Vykonávání dozoru nad způsobem výkony vazby, trestu odnětí svobody apod.
 • Spolupráce při prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.
 • Výkon dohledu v rámci soustavy státního zastupitelství.

CZ-ISCO

 • 26112 - Státní zástupci
 • 2611 - Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2611 Právníci, státní zástupci a příbuzní pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C2611

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Doktorský studijní program v oboru právo a právní věda 6805V

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i42.C.2043 Vyřizování oprávněných stížností právního charakteru a zjednávání nápravy 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2021 Shromažďování důkazního materiálu 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2061 Zajišťování poskytnutí pomoci obětem trestních činů 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.5026 Zastupování státu před soudy v roli žalobce, a to především ve věcech trestních či občansko-právních 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.9012 Sepisování právních podání, žalob, odvolání popř. dalších listin jménem státu nebo pokynů obecné povahy souvisejících s činností státního zástupce 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8023 Příprava a kompletace podkladů a dokladů potřebných pro zastupování státu v soudních řízeních 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.1001 Orientace v právních spisech 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3011 Posuzování důkazního materiálu, kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3003 Prověřování oprávněnosti přijatých stížností právního charakteru 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3031 Vykonávání dozoru nad způsobem výkonu vazby, trestu odnětí svobody a v dalších místech, kde je na základě zákona omezována osobní svoboda občanů 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8011 Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci 8 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0031 zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0013 trestní právo 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0061 právo Evropské unie 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42._.0002 státní zastupitelství 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0001 právní věda, právní principy a zásady 8 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf