Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5230

Sklářský inženýr dispečer

Sklářský inženýr dispečer komplexně řídí dispečerskou činnost organizace a zodpovídá za systém tvorby operativního plánu organizace a sleduje jeho plnění.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Senior dispečinku
Nadřízené povolání: Sklářský inženýr
Příbuzné specializace: Sklářský inženýr výzkumný a vývojový pracovník, Sklářský inženýr technický manažer, Sklářský inženýr výroby a zpracování skleněného vlákna, Sklářský inženýr technolog, Sklářský inženýr manažer provozu, Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti, Sklářský inženýr normovač
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení pracovníků.
 • Komplexní řízení dispečerské činnosti.
 • Tvorba systému dispečerského řízení organizace.
 • Tvorba systému sestavování operativního plánu organizace a sledování jeho plnění.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21459 - Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
 • 2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2145)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 47 138 Kč 67 346 Kč 81 240 Kč - - -
Plzeňský kraj 37 315 Kč 49 723 Kč 86 408 Kč - - -
Karlovarský kraj 36 338 Kč 56 669 Kč 92 013 Kč - - -
Ústecký kraj 34 226 Kč 52 887 Kč 88 080 Kč - - -
Liberecký kraj 33 884 Kč 43 385 Kč 66 920 Kč - - -
Královéhradecký kraj 34 561 Kč 46 671 Kč 73 068 Kč - - -
Pardubický kraj 37 109 Kč 45 578 Kč 72 015 Kč - - -
Jihomoravský kraj 39 405 Kč 60 150 Kč 95 608 Kč - - -
Olomoucký kraj 32 456 Kč 45 320 Kč 72 516 Kč - - -
Zlínský kraj 33 504 Kč 51 244 Kč 78 246 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 36 652 Kč 52 874 Kč 77 080 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 57 047 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C2145

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61.D.1001 Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.Z.1510 Sestavování operativních plánů sklářské výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.Z.1220 Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve sklářské výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.Z.1420 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích sklářské výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.Z.1150 Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností ve sklářské výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.Z.1990 Řízení prací při vypracování provozní dokumentace sklářské výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.Z.2120 Koordinace operativních plánů sklářské výroby s ostatními útvary organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.Z.2140 Zajišťování mezipodnikové kooperace ve sklářské výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.3310 Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.2210 Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.Z.1950 Komplexní dispečerské řízení sklářské výroby s náročnou organizací práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.Z.1951 Koordinace dispečerského úseku s ostatními útvary podniku sklářské výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61._.0043 technologie broušení a chemického leštění skla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0045 technologie řezání a obrábění skla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0099 ekonomika a řízení sklářské výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0031 sklářské suroviny, jejich vlastnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0032 druhy skla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0033 technologie tavby skloviny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0034 technologie výroby a zpracování dutého skla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0035 technologie výroby a zpracování technického skla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0036 technologie výroby a zpracování lisovaného skla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0037 technologie výroby a zpracování skleněného vlákna 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0038 technologie výroby skleněné bižuterie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.