Typ JP ID
Specializace 101582

Točíř keramiky

Točíř zhotovuje výrobky z keramiky točením.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Ceramics maker, Turner
Nadřízené povolání: Keramik
Příbuzné specializace: Obsluha pálicích pecí, Přípravář keramických hmot, Výrobce lisované keramiky, Obráběč keramiky, Výrobce sádrových forem, Glazovač keramiky, Vylévač keramiky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vytváření keramických výrobků točením.
 • Slučování, retuš a sušení keramických výrobků.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

CZ-ISCO

 • 73142 - Keramici (kromě uměleckých)
 • 7314 - Keramici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Keramici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 7314)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 33 212 Kč 41 518 Kč 45 628 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 868 Kč 31 669 Kč 41 682 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7314 Keramici a pracovníci v příbuzných oborech 33 339 Kč -
73142 Keramici (kromě uměleckých) 32 665 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Točení a úplné dohotovování nejsložitějších keramických výrobků včetně slučování. 5
Kontrola činnosti strojů, zařízení a výrobních linek ve výrobě keramiky s využitím znalosti základů seřizování a údržby. 5
Vytvářecí práce složitých výrobků točením, obsluha poloautomatů, dohotovování a retušování výrobků, mezioperační kontrola výrobků. 4
Vytvářecí práce jednoduchých výrobků točením, obsluha poloautomatů, dohotovování a retušování výrobků, mezioperační kontrola výrobků. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce 2857H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce 2857E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Točíř/točířka keramiky (28-007-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62.A.3111 Provádění ručního i strojního slučování zasyrova s následnou retuší a čištěním 3 Nutné
e62.D.1002 Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky 3 Nutné
e62.D.2925 Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky 3 Nutné
e62.A.2021 Opracovávání výrobků v kožovitém i v suchém stavu a manipulování s výrobky 3 Nutné
e62.D.3960 Posuzování kvality keramických polotovarů 3 Nutné
e62.B.1042 Obsluha zařízení při sušení keramických výrobků, ložení výrobků do pecí 3 Nutné
e62.A.1019 Vytváření keramických výrobků točením 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62._.0051 suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti 3 Výhodné
e62._.0052 druhy keramiky a jejich vlastnosti 3 Nutné
e62._.0053 technologie výroby a zpracování keramiky 3 Nutné
e62._.0062 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování keramiky 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 2
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.