Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101803

Montér kabelových technologií pro silnoproud

Montér kabelových technologií pro silnoproud montuje jednotlivé elektrické a mechanické části kabelových silnoproudých rozvodů a sítí.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Příbuzné specializace: Důlní elektrikář silnoproudých zařízení, Elektromontér fotovoltaických systémů, Montér inteligentních elektroinstalací, Montér izolovaných vedení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při montáži kabelových silnoproudých technologií.
 • Stanovení ochran před úrazem elektrickým proudem u kabelových technologií pro silnoproud.
 • Volba dimenzování, jištění a montáží kabelových technologií pro silnoproud.
 • Elektrické zapojení kabelových technologií pro silnoproud.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Uvedení do provozu kabelových technologií pro silnoproud.
 • Odzkoušení funkce kabelových technologií pro silnoproud.
 • Údržba kabelových technologií pro silnoproud, provádění servisních operací a kontrol.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 74131 - Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení
 • 7413 - Montéři a opraváři elektrických vedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Montéři a opraváři elektrických vedení (CZ-ISCO 7413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 764 Kč 39 916 Kč 53 778 Kč - - -
Středočeský kraj 30 652 Kč 47 918 Kč 56 933 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 101 Kč 47 969 Kč 54 425 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 742 Kč 42 969 Kč 55 437 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 769 Kč 33 984 Kč 41 208 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 799 Kč 32 779 Kč 47 832 Kč - - -
Zlínský kraj 30 684 Kč 39 612 Kč 52 025 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 093 Kč 41 754 Kč 57 876 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7413 Montéři a opraváři elektrických vedení 38 432 Kč 32 688 Kč
74131 Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení 41 537 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7413 Montéři a opraváři elektrických vedení http://data.europa.eu/esco/isco/C7413

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrikář -silnoproud 26-51-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce 3652H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér elektrorozvodných sítí 2654H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.4001 Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2151 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro pokládku, montáž, zapojování a opravy kabelových technologií pro silnoproud 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8013 Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě kabelových technologií pro silnoproud 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3110 Montáž a zapojování kabelových technologií pro silnoproud 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.4012 Údržba a opravy kabelových technologií pro silnoproud 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1084 Bezpečnost při obsluze a práci na kabelových technologiích pro silnoproud 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1015 Čtení technické dokumentace a používání této dokumentace při práci s kabelovými technologiemi pro silnoproud 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0001 elektrotechnika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0023 elektronické a číslicové obvody 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0021 bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.