Typ JP ID
Specializace 101793

Elektromontér fotovoltaických systémů

Elektromontér fotovoltaických systémů montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části fotovoltaických systémů.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Příbuzné specializace: Důlní elektrikář silnoproudých zařízení, Montér kabelových technologií pro silnoproud, Montér inteligentních elektroinstalací, Montér izolovaných vedení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Sestavení jednotlivých částí fotovoltaických systémů.
 • Zapojení elektrické části fotovoltaického systému.
 • Připojení fotovoltaického systému přes střídače na rozvodnou síť.
 • Odzkoušení funkce fotovoltaického systému.
 • Údržba fotovoltaických systémů, provádění servisu a pravidelných kontrol.
 • Provádění oprav a rekonstrukcí fotovoltaických systémů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce, zajištění povinné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 232 Kč 31 506 Kč 44 445 Kč 20 240 Kč 26 312 Kč 37 899 Kč
Středočeský kraj 13 718 Kč 30 486 Kč 45 071 Kč 19 505 Kč 23 799 Kč 29 068 Kč
Jihočeský kraj 16 611 Kč 30 714 Kč 43 028 Kč - - -
Plzeňský kraj 21 826 Kč 31 760 Kč 43 489 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 331 Kč 33 204 Kč 41 346 Kč - - -
Ústecký kraj 22 738 Kč 31 660 Kč 42 444 Kč 19 413 Kč 23 310 Kč 24 980 Kč
Liberecký kraj 13 917 Kč 29 895 Kč 45 453 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 547 Kč 26 514 Kč 39 049 Kč 21 900 Kč 26 092 Kč 41 789 Kč
Pardubický kraj 22 100 Kč 29 018 Kč 39 973 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 140 Kč 29 145 Kč 43 610 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 608 Kč 27 403 Kč 38 565 Kč 20 476 Kč 25 386 Kč 30 527 Kč
Olomoucký kraj 13 929 Kč 26 020 Kč 38 361 Kč - - -
Zlínský kraj 20 101 Kč 29 969 Kč 43 100 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 034 Kč 29 070 Kč 41 362 Kč 18 798 Kč 23 799 Kč 29 765 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7412 Elektromechanici 29 105 Kč 24 465 Kč
74121 Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 29 787 Kč 24 548 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Instalace jednotlivých částí fotovoltaického systému podle výkresové dokumentace. 6
Montáž konstrukčních prvků fotovoltaického systému. 6
Montáž uzemnění a hromosvodní soustavy. 6
Montáž a umístění fotovoltaických panelů. 6
Připojení fotovoltaických panelů, kabelových rozvodů a rozvodné skříně. 6
Zapojení jednotlivých částí fotovoltaického systému na rozvodnou síť přes střídače. 6
Provádění servisní činnosti, údržba, pravidelné kontroly spolu s vypsáním servisní dokumentace. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž ionizujícím zářením x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrikář 26-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér elektrorozvodných sítí 2654H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a12 Zvládání zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 3 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 3 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 Nutné
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 3 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 3 Nutné
e81._.0090 normy elektrických obvodů a instalací 3 Nutné
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.2831 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů 3 Nutné
e81.C.7011 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 3 Nutné
e81.D.4045 Měření elektrických veličin na fotovoltaických systémech a vyhodnocení naměřených hodnot 3 Nutné
e81.D.6010 Vyhodnocování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení a opravě fotovoltaických systémů 3 Nutné
e81.A.3032 Montáž a zapojování uzemnění a hromosvodní soustavy fotovoltaických systémů 3 Nutné
e81.A.3030 Montáž a zapojování fotovoltaických systémů pomocí kabelových vedení 3 Nutné
e81.D.2001 Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na fotovoltaických systémech 3 Nutné
e81.D.1803 Ochrana před úrazem elektrickým proudem na fotovoltaických systémech 3 Nutné
e81.A.4006 Údržba a opravy fotovoltaických systémů 3 Nutné
e81.D.1088 Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybové