Typ JP ID
Specializace 101722

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pečuje o dítě nebo děti v soukromé domácnosti podle pokynů rodičů, kterým je za svou práci zodpovědná.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Jednorázové a pravidelné hlídání dětí ve své domácnosti.
 • Jednorázové a pravidelné hlídání dětí v domácnosti klienta.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
 • Poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Uvedení zásad správného životního stylu podle věku dítěte.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
 • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

CZ-ISCO

 • 53112 - Pracovníci péče o děti v domácnostech
 • 5311 - Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti 7
Výchova dítěte k sociálním dovednostem. 7
Soustavné výchovné působení na dítě formou hry v místnosti i v přírodě, používání hraček k rozvoji dítěte. 7
Čtení pohádek, říkánek, zdokonalování řečí dítěte, řešení problémů s řečí. 7
Rozvíjení pozornosti a paměti dítěte, řešení případných problémů. Příprava na školu nebo školku. 7
Aktivní řešení výchovných problémů s dítětem ve spolupráci s rodinou. 7
Přebalování, koupání a mytí dítěte, péče o zuby dítěte, oblékání dítěte. 6
Vaření pro dítě při dodržování zásad správné výživy podle věku dítěte, vedení dítěte k hygienickým návykům. 6
Používání výtvarných technik pro rozvoj dítěte. 6
Příležitostný úklid domácnosti a žehlení. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xx-xx-M/xx
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví 53xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví 53xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 4 Nutné
k23._.0015 základy pracovního práva, zákoník práce 4 Nutné
k13._.0023 ošetřovatelská péče o kojence 4 Nutné
k13._.0025 ošetřovatelská péče o děti 4 Nutné
k11._.0007 první pomoc 4 Nutné
j41._.0001 obecná pedagogika 4 Nutné
j41._.0002 předškolní vzdělávání a výchova 4 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24.D.1067 Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů 4 Nutné
l23.E.1814 Poskytování první pomoci dítěti/dětem 5 Nutné
k13.C.7250 Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování 4 Nutné
j41.C.6002 Vedení dítěte k hygienickým návykům 4 Nutné
j41.C.6020 Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte 4 Nutné
j41.C.6001 Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí 4 Nutné
j31.C.6210 Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska 5 Nutné
j31.D.1220 Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi 4 Nutné
j34.C.6130 Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám 4 Nutné
k23.D.1150 Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy 4 Nutné
l24.D.1063 Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.